Dnevnik održavanja 2017.

 • 05.01.2017.
  U Total je uključen novi obrazac GFI, te je omogućeno preslikavanje prošlogodišnjih pozicija (uvedeno je mapiranje na prošlogodišnji obrazac, kako bi se ispravno popunio stupac “prošlogodišnja vrijednost” u GFI obrascu). Kako je popunjavanje novog obrasca iz glavne knjige još uvijek u testiranju te su predviđene česte izmjene, buduće novosti vezane uz promjene na obrascu objavljivati će se u zasebnom biltenu.
 • 09.01.2017.
  U skladu sa promjenama servisa za fiskalizaciju, Total je počeo koristiti novi, sigurniji TLS protokol kod slanja računa na fiskalizaciju. Navedeni protokol nije podržan na računalima sa operacijskim sustavom Windows XP ili ranijima, ali postoji zaobilazno rješenje korištenjem programa sTunnel.
 • 18.01.2017.
  U sklopu aktivnosti u KonTotalu dodana je mogućnost specificiranja artikala za naplatu, kojima se uz aktivnosti vežu određene naplatne usluge.
  Navedene naplatne usluge će se povući na račune u sklopu mjesečnog automatskog fakturiranja za taj mjesec.
 • 20.01.2017.
  Modul ugovornih prodaja 5.2.6.1. (automatsko fakturiranje) proširen je radi lakšeg praćenja poslova proizašlih iz aktivnosti. Poslovi proizašli iz aktivnosti mogu se pratiti u zasebnom tabu, te je određene poslove moguće označiti da ne idu na fakture. Iz tablice moguće je pozvati dijalog gdje se svaka aktivnost vidi detaljno.
 • 24.01.2017.
  Dodana je nova vrsta eko dokumenata – matične datoteke, sa podvrstama “partneri”, “zaposlenici” i “imovina”. U sva tri spomenuta matična dokumenta (partneri, zaposlenici i imovina) uveden je tab “dokumenti” gdje je moguće uz točno određeni dokument vezati jedan ili više eko-dokument, odnosno PDF datoteku sa bilo kojim sadržajem vezanim za taj dokument. Matični dokumenti se čuvaju trajno, to jest prenose se iz godine u godinu.
 • 24.01.2017.
  U KonTotal je dodan modul Imenik (3.1), gdje je moguće vidjeti kontakte, telefone i adrese svih partnera tvrtke.
 • 26.01.2017.
  Promijenjeno je ponašanje programa za slučaj kada se u retku ulaznog računa pozove na analitičan konto, a postoji nepriznati dio PDVa. Naime sada se u saldakonte ne prenese samo veleprodajni iznos tog retka, nego se veleprodajnom iznosu zbroji i nepriznati dio PDVa.
 • 26.01.2017.
  Uvedene su neke nove grupe ovlaštenja pristupa Totalu, koje definiraju tko ima pristup nalozima za obračun plaća, te tko ima pristup objavljenim eko dokumentima. Za promjene u ovlastima pristupa pojedinih zaposlenika obratite se našoj helpdesk službi.
 • 26.01.2017.
  Napravljena je izmjena u ispisu PK kartica, tako da se pojedine kartice ne grupiraju po šifri zaposlenika nego po OIBu zaposlenika. Na taj način će se zaposlenici koji su unutar godine odlazili, pa se vraćali i prijavljivali sa drugom šifrom, prikazati na istoj PK kartici.
 • 27.01.2017.
  U eko dokumente dodana je kratica koja prikazuje sve detalje odabranog eko dokumenta, te preko koje je (onima koji su za to ovlašteni) moguće izbrisati zapis eko dokumenta zajedno sa pripadnom datotekom, ili učitati novu PDF datoteku preko već postojeće. Izmjene mogu raditi knjigovođe na svim dokumentima, a ostali korisnici samo na onim dokumentima koje su sami kreirali.
 • 30.01.2017.
  Broj dokumenta kod učitavanja matičnih eko dokumenata ili eko dokumenata vrste “ostalo”, prepravljen je tako da sadrži vodeće nule. To je bilo nužno jer se broj dokumenta tretira kao tekst, pa se bez vodećih nula javljao bug vezan uz sortiranje dokumenata.
 • 30.01.2017.
  Napravljena je izmjena kod popunjavanja obrasca JOPPD kod zaposlenika na stručnom osposobljavanju, tako da se sukladno novim propisima u rubriku “sati rada” njima ne popunjavaju odrađeni sati nego ukupni dani u mjesecu provedeni na stručnom osposobljavanju.
 • 30.01.2017.
  U KonTotalu su tablice za pregled pravilnika i literature napravljene većima i preglednijima.
 • 01.02.2017.
  U KonTotalu je uveden novi modul “Zabrane” (3.2.), gdje se svi aktivni kupci svrstavaju u kategorije ovisno o razini dugovanja. Kategorije su “zeleno” za partnere koji nisu u prekomjernom dugu, “žuto” za partnere koji se približavaju prekomjernom dugu, te “crveno” za partnere koji duguju prekomjerno. Razina duga računa se prema limitu dugovanja za partnere koji imaju unesen limit dugovanja, odnosno po broju otvorenih računa za ostale partnere (1 ili manje otvoren račun – zeleno, 2 računa – žuto, 3 ili više računa – crveno). Iz tablice se može pokrenuti dijalog sa prikazom kartice partnera, kako bi se vidjelo ima li pristglih novih uplata koje još nisu povezane s računima.
 • 02.02.2017.
  U KonTotalu je napravljena oglasna ploča na kojoj firma može zaposlenicima objavljivati novosti i važne naputke. Oglasna ploča prikazana je u desnom kutu svaki put kod pokretanja KonTotala, a napravljen je i modul (2.5.) gdje administratori uređuju sadržaj oglasne ploče.
 • 03.02.2017.
  EkoTotal je prepravljen tako da se kod prikaza eko dokumenata ne poziva eksplicitno Adobeov Acrobat Reader, nego bilo koji PDF preglednik koji je instaliran u Windowsima i određen za otvaranje PDF datoteka.
 • 10.02.2017.
  U JOPPD obrascu omogućeno je popunjavanje novih vrsta primitaka 0005 i 0006.
 • 16.02.2017.
  U izlazne račune uvedena je mogućnost obračuna PDVa po posebnim propislima, koji se primjenjuju na turističke agencije, a prema kojima se oporezuje samo razlika u nabavnoj i prodajnoj cijeni usluge. To je ostvareno preko izbornika za parametre artikla u retku artikla računa, kada je stavka oslobođena PDV-a moguće je upisati iznos oporezovane marže, iz koje se potom računa iznos PDVa koji se upisuje u knjigu IRA i knjiži na ispravni konto.
 • 16.02.2017.
  U svrhu usklađivanja sa pozicijama u novom GFI obrascu, uvedene su neke promjene u kontnom planu vezane uz konta vezana uz poduzetnike unutar grupe (PUG), te društva sa sudjelujućim interesima (DPSI). U tom smislu je sljedećim kontima korigiran naziv: 060, 0600, 0601, 0602, 061, 0610, 0611, 0612, 110, 1100, 1101, 1102, 111, 1110, 1111, 1112, 123, 124, 214, 2140, 2141, 223, 2230, 2231, 2239, 224, 2240, 2241, 2249, 250, 2500, 2501, 2502, 2503, 770, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7709, 775, 7750, 7751, te su dodana nova konta: 2142, 2143, 7752, 7753.
  Pritom su sljedeća konta prestala biti analitička: 060, 061, 110, 111, 214, 250, a novouvedena je analitika na kontima: 0600, 0601, 0602, 0610, 0611, 0612, 1100, 1101, 1102, 1110, 1111, 1112, 2140, 2141, 2142, 2143, 2500, 2501, 2502, 2503.
  Ukoliko trebate pomoć oko prebacivanja prometa sa nekog konta koji je prije bio analitički, a sada je to prestao biti, ili obrnuto – sa konta koji je po novom postao analitički na konto koji to nije, molimo da se obratite našoj helpdesk službi.
 • 16.02.2017.
  Uvedena su nova konta vezana za zadržani dobitak godine od 2016. (konto 940212) do godine 2020 (941027).
 • 21.02.2017.
  U obrascu PD ispravljen je izračun poreza na dobit te akontacija za iduću godinu, tako da uključuje nove (ispravne) stope poreza.
 • 22.02.2017.
  Za tvrtke koje koriste tri ili više decimala u cijenama računa, uključeno je da se isto to radi i na narudžbama prema dobavljaču.
 • 22.02.2017.
  Kod popunjavanja novog naloga za plaću, polja za bruto ili neto plaću više se ne popunjavaju iz ugovorene plaće zaposlenika, nego iz prethodnog naloga za plaću (ukoliko postoji). Također se sa prethodnog naloga za plaću popunjavaju napomene za svakog zaposlenika.
 • 24.02.2017.
  Dodane su nove vrste eko dokumenata: “obračun plaće – dodatak”, “blagajnički izvještaj – dodatak”, te “putni nalog – dodatak”, te je u istoimene dokumente omogućeno učitavanje priloga koji idu uz neki obračun plaće, blagajnički izvještaj ili putni nalog.
 • 01.03.2017.
  Na ulaznim računima tvrtki koje posluju sa odgođenim PDVom, uvedeno je da se opcija odgađanja PDVa ukida ne samo za partnere iz EU, nego za sve strane partnere.
 • 02.03.2017.
  U izbornika sa alatima Totala uveden je novi alat – “eko dokumenti”. Pomoću navedenog alata mogu se na brži / lakši način pregledavati i listati eko dokumenti, bez obzira u kojem dijelu Totala se nalazite i na kojem dokumentu trenutno radite.
 • 02.03.2017.
  Popravljen je bug vezan uz izmjenu cijene na komisijskim primkama, gdje bi se u nekim slučajevima vratila cijena iz cjenika.
 • 03.03.2017.
  U program TotalScanner dodana je ikona “browse”, kojom je omogućeno da se umjesto skeniranja dokument učita direktno sa diska.
 • 08.03.2017.
  U aktivnosti KonTotal-a pored polja za unos partnera, dodan je gumb koji pokreće dijalog sa profilom partnera. U dijalogu se prikazuju osnovni podaci odabranog partnera, a također i kontakti te trenutni saldo.
 • 08.03.2017.
  Proširen je format za importiranje podataka izlaznih računa u Total, tako da je omogućeno zadavanje tipa računa prilikom importa.
 • 13.03.2017.
  U tablici tipova partnera, promjenjen je naziv tipovima 3 i 4 tako da uključuje nove kratice koje se protežu kroz bilancu i kontni plan: PUG (poduzetnici unuitar grupe) i DPSI (društva sa sudjelujućim interesima). Također su postavljena nova konta na koja će se knjižiti primljeni i dani zajmovi navedenih tipova partnera: radi se o kontima 1102 i 1112 za dane zajmove, te 2141 i 2143 za primljene zajmove.
 • 13.03.2017.
  U tablici tipova saldakonta (biranje tipa pregleda u otvorenim stavkama, na kartici partnera i slično), tip zajmovi zamijenjen je sa dva tipa: 3 – “zajmovi dani”, te 4 – “zajmovi primljeni”. Pritom je tip “utršci” pomaknut na šifru 5.
 • 15.03.2017.
  U tablici vrsta rada, dodana je stavka 73 – “Dodatak za rad u Austriji – 8,69€ bruto”. Stavka se koristi kod obračuna plaća za vozačke i slične djelatnosti koje se dijelom obavljaju u Austriji, a za čiji period je propisana minimalna satnica od 8,69 EUR bruto.
 • 15.03.2017.
  U Totalu je dovršena tablica za obrazac PD-IPO, te njeno spremanje u XML format. Tablica se može popuniti na temelju postojećih podataka u prometu partnera, a može se i popunjavati / dorađivati ručno.
 • 28.03.2017.
  U KonTotalu je temeljito prerađen modul za slanje i primanje poruka odnosno zadataka. Grafičko sučelje je promijenjeno da podsjeća na programe za slanje i primanje e-mailova, kako bi čitanje bilo što preglednije. Dodana je mogućnost da se poruke i zadaci šalju zaposlenicima u nekoj drugoj tvrtci odnosno u nekoj drugoj bazi podataka koja se nalazi na istom serveru. Uključeno je slanje automatskih poruka, koje sustav sam kreira po određenim događajima – trenutno to obuhvaća automatsko slanje poruka računovođi nakon što korisnik kreira urudžbu, učita bankovni izvod ili popuni nalog za plaću. U Totalu je kreirana ikonica koja iskače svaku put kada stigne nova poruka ili zadatak, te prikazuje broj nepročitanih poruka odnosno zadataka. U izborniku “moj knjigovođa” u Totalu (ikona sa ženskom siluetom) dodana je stavka “poruke računovođi”, kako bi i korisnici koji ne koriste KonTotal mogli razmjenjivati poruke sa svojim računovođom.
 • 11.04.2017.
  Kod ugovorne prodaje (5.2.6.1), uključeno je da se prilikom automatskog generiranja računa, opcija “ispis otvorenih stavki uz račun” postavi ili ne postavi ovisno o parametrima pojedinog partnera.
 • 15.04.2017.
  Promijenjo je popunjavanje platnih naloga iz zakonskih obveza, tako da modul poziva na broj nikada ne ostaje prazan, nego se uvijek popuni 00 tamo gdje postoji poziv na broj koji nema kontrolnu znamenku, a 99 tamo gdje poziv na broj uopće ne postoji.
 • 24.04.2017.
  Dodan je novi ispis u radnim nalozima (1.3.1.2.) – osim ispisa svih proizvoda sa komponentama koje mu pripadaju, sada se može napraviti i obrnut ispis – ispis svih komponenti, uz listu proizvoda u kojima se nalaze te komponente.
 • 04.05.2017.
  U arhivu temeljnica, dodan je ispis gdje se sve temeljnice u tekućoj godini mogu ispisati odjednom.
 • 10.05.2017.
  Na tablici konta ulaznih računa dodani su novi indeksi u bazi, što je značajno ubrzalo pregled arhive ulaznih računa.
 • 17.05.2017.
  Napravljen je ispravak kod popunjavanja OPZ-STAT obrasca iz saldakonta, gdje se u nekim situacijama nisu dobro popunili plaćeni iznosi onih računa koji su djelomično bili plaćeni izvan razdoblja koje promatra obrazac.
 • 26.05.2017.
  Kod popunjavanja PDV obrasca, dodano je da se automatski popune pozicije VIII.4. i VIII.5 u dodatnim podacima, na temelju suma pozicija II.8 do II.13, odnosno I.4. do I.5.
 • 29.05.2017.
  Prilikom učitavanja izlaznih računa iz datoteke, popravljeno je da se opcija odgođenog PDVa kreira automatski na temelju potrebnih parametara (da li je tvrtka u sustavu odgođenog PDVa, da li je partner domaći itd).
 • 29.05.2017.
  U obračun plaća dodana je mogućnost da se za vrstu rada 23- “stručno osposobljavanje” bruto iznos ne računa po odrađenim satima rada, nego po ukupnim danima u mjesecu provedenim u firmi. Na ispisu obrasca obračunate plaće se u stupcu “sati” za vrstu rada stručno osposobljavanje prikazuje ukupan broj dana na stručnom osposobljavanju, pomnožen sa 8.
 • 30.05.2017.
  U završni tekst opomene dodana je opcija popunjavanja novog teksta – osim “teksta A” i “teksta B”, sada postoji i “tekst C”. Zapravo je prijašnji “tekst B” premješten na “tekst C”, a pod “tekst B” je dodana nova, umjerena varijanta opominjanja, između blaže i strože verzije.
 • 05.06.2017.
  U tablici oslobođenja PDV-a, za oslobođenje pod šifrom 36 (oslobađanje po članku 17.1.) napravljen je ispravak da se takve stavke ne iskazuju na poziciji I.). PDV obrasca, nego odlaze na poziciju I.5. Pritom smo oslobođenja na eventualno postojećim računima u ovoj godini koji koriste šifru 36, prebacili na šifru 22 kako bi se kod eventualnog rasknjižavanja i ponovnog knjiženja PDVa iznos zadržao na poziciji I.9.
 • 05.06.2017.
  Napravljen je ispravak kod automatski generiranih otpremnica te automatski generiranih izdatnica, da uzimaju u obzir datume od-do u stavkama za automatsko fakturiranje. Stavke čije razdoblje od-do ne obuhvaća datum generiranih izdatnica odnosno otpremnica, neće biti uključene.
 • 06.06.2017.
  Dodana je mogućnost učitavanja skupine putnih naloga preko CSV datoteke. Ukoliko ste zainteresirani za mogućnost učitavanja putnih naloga u Total iz nekog drugog sustava, obratite se našem helpdesku da vam pošalje potreban format CSV datoteke.
 • 13.06.2017.
  U prodajne dokumente (izlazni račun, ponuda, otpremnica, zaključnica, maloprodajna ponuda, maloprodajni računi) uvedena je mogućnost specificiranja do 3 različita rabata po jednom prodanom artiklu. U navedenim dokumentima pored polja sa rabatom sada stoji gumbić kojim se otvara dijalog za detaljnu razradu rabata po artiklu. Svaki od rabata može se zadati i zajednički da vrijedi za cijeli dokument, što se unosi u tabu “uvjeti”. Ukoliko želite na ispisu prikazati detaljnu razradu rabata po artiklima, potrebno je u opcijama ispisa kod tablice artikala uključiti polja “dodatni rabat” i/ili “super rabat”. Ukoliko želite zadržati takva podešenja, potrebno je spremiti podešenja ispisa.
 • 14.06.2017.
  U izborniku na poziciji 1.2.6. uveden je novi podsustav – reklamacije. Pomoću njega možete voditi evidenciju o artiklima zaprimljenim na reklamacijsko skladište, te o procesima reklamacije poslane u tvornicu i o stanju rješavanja reklamacije prema kupcu.
 • 14.06.2017.
  U ispis virmana u nalozima za plaćanje uključen je ispis dvodimenzionalnog barkoda PDF417 u HUB3 formatu. Barkod sadrži podatke sa platnog naloga i mogu ga čitati aplikacije za internet bankarstvo instalirane na pametnim telefonima.
 • 15.06.2017.
  Dodana je opcija ispisa dvodimenzionalnog barkoda sa podacima za plaćanje na ispis izlaznog računa. Kako bi se uz podatke izlaznog računa ispisao i barkod, potrebno je u tabu “opcije” uključiti stavku “ispis barcode”. Ako želite da ta opcija bude inicijalno uključena kod izrade svakog računa, ili je potrebno pozicionirati barkod na neko drugo mjesto računa ovisno o izgledu Vašeg memoranduma, obratite se našem hepldesku. IBAN koji se koristi kao referentan kod izrade barkoda može se definirati zasebno za svaku seriju dokumenta.
 • 19.06.2017.
  Kod učitavanja urudžbi, dodana je mogućnost prepoznavanja barkoda sa podacima za plaćanje, ukoliko se isti nalazi na računu te sadrži podatke u HUB3 formatu. Ako dakle račun sadrži dvodimenzionalni barkod sa podacima za plaćanje, Total će ga pročitati i automatski popuniti odgovarajuća polja na urudžbi.
 • 19.06.2017.
  Izlazna kalkulacija (razlike između nabavnih i prodajnih vrijednosti te marže i maksimalni rabati) od sada se u izlaznim računima i ponudama osim na nivou svakog artikla, mogu gledati i na nivou cijelog dokumenta. Dijalog za izlaznom kalulacijom moguće je pokrenuti iz izbornika računa odnosno ponude, koji se nalazi pri vrhu taba “artikli”.
 • 19.06.2017.
  Radi izbjegavanja mogućih propusta kod knjiženja ulaznih računa, od sada nije dozvoljeno knjižiti ulazne račune ukoliko postoji neka urudžba po kojoj nije napravljen ulazni račun.
 • 19.06.2017.
  Na temeljnicama je ukinut gumb “učitaj” pomoću kojeg se mogao učitati dokument kao dodatak temeljnice, te je uveden tab “dodaci” gdje je moguće učitati proizvoljan broj dodataka temeljnici.
 • 20.06.2017.
  Ispravljene su uočene greške kod popunjavanja dodatnih podataka u poljima VIII.4 i VIII.5 u PDV obrascu.
 • 20.06.2017.
  Promijenjen je proces urudžbiranja tako da je od sada potrebno prvo skenirati/učitati PDF, a tek potom unijeti podatke računa. Ukoliko se u učitanom PDFu prepozna barkod sa podacima za plaćanje, podaci će se popuniti sami.
 • 20.06.2017.
  U padajući izbornik sa alatima dodana je opcija “uključi/isključi eko”, koja će uključiti odnosno isključiti automatski prikaz pripadnog eko dokumenta kod odabira dokumenta u Totalu. Opcija je korisna kod listanja po dokumentima/pretraživanja po Totalu gdje se kod prelaska na svaki sljedeći dokument eliminira vrijeme potrebno za učitavanje i prikaz PDFa.
 • 26.06.2017.
  Godišnji izvještaji (GFI, PD, PD-IPO, zakonske obveze) od sada se zaključavaju nakon knjiženja zaključka godine, te ih više neće biti moguće mijenjati nakon što je napravljen zaključak.
 • 28.06.2017.
  Svi preostali izvještaji za čije popunjavanje je do sada na računalu bilo potrebno da je instaliran Excel (stari godišnji fin. izvještaji, popunjavanje iz Excela primke, otpremnice, izdatnice, javni artikli), od sada se popunjavaju bez Excela.
 • 28.06.2017.
  Na ispisu izlaznog računa malo je odmaknuto vrijeme izdavanja računa od datuma izdavanja, kako bi se olakšao posao sustavima za automatsko prepoznavanje.
 • 06.07.2017.
  Uvedena je mogućnost prepoznavanja barkoda tipa code128 preko ručnog barkod skenera ili nekog sličnog uređaja. Mogućnost je uvedena u dokumente izlaznog računa, otpremnice, izdatnice, te primke. U kojem god polju da se nalazite u tablici artikala dokumenta, kada se prepozna skenirani barkod tipa code128, automatski će se popuniti polja koja su pronađena unutar barkoda. Podržana polja su: šifra artikla (potrebno je unaprijed popuniti polje “barcode” unutar samog artikla sa pripadnim GTINom (global trade item number)), serijski broj artikla (LOT), datum prozivodnje za taj serijski broj, datum isteka za serijski broj, te količina artikala u skeniranoj jedinici. Potrebno je dakle pozicionirati se unutar tablice za unos artikala i skenirati barkod, pa će se u taj redak automatski popuniti podaci sa šifrom artikla, LOT brojem i tako dalje. Za detalje oko konfiguracije ručnog skenera obratite se našem info servisu.
 • 07.07.2017.
  Uveden je novi način obračuna dnevnica na putnim nalozima, koji će ispravnije rasporediti iznose dnevnica po državama putovanja. Dnevnice se više ne računaju prema tablici prolaska po državama, nego se na temelju te tablice sabiru podaci i radi se nova tablica rasporeda dnevnica po državama. Pregled ove tablice za odabrani putni nalog može se dobiti klikom na gumb u donjem lijevom kutu taba sa dnevnicama. Više o izračunu dnevnica pročitajte na našem blogu.
 • 07.07.2017.
  U izdatnice i otpremnice uvedena je mogućnost ispisa na printere u tekstualnom modu (trake i iglični printeri).
 • 12.07.2017.
  Zbog promjene načina učitavanja dodataka na temeljnici, u arhivu temeljnica uveden je privremeni gumb “pretvori” koji pretvara stari format dodataka temeljnici u novi format. Gumb je potrebno kliknuti jednom za svaku bazu u kojoj su postojali dodaci temeljnici.
 • 14.07.2017.
  Dodan je novi modul “servisni radni nalog” (1.2.8.), predviđen za evidenciju artikala primljenih na servis. Također je napravljena arhiva servisnih radnih naloga, sa označenim i obojanim statusima naloga u servisu.
 • 18.07.2017.
  U Total je uvedena kratica (shortcut) za pokretanje novog prozora Totala, te je uvedeno ograničenje za dozvoljen broj istovremeno pokrenutih Totala na jednom računalu. Ograničenje se definira po korisniku (loginu).
 • 19.07.2017.
  U ispis putnog naloga dodana je riječ “Likvidator:” za označavanje mjesta gdje se potpisuje likvidator. Na početku putnog naloga iza opisa puta, po novom se ne ispisuje datum predviđenog odlaska nego datum izrade putnog naloga.
 • 19.07.2017.
  Kod obračuna plaća ispravljena je greška kojom se na vrhu platne liste ispisivalo “Obrazac IP” umjesto “Obrazac IP1”.
 • 04.08.2017.
  Popravljeno je učitavanje eko dokumenata vrste “ostalo” u modulu 9.8.
 • 09.08.2017.
  Popravljen je bug zbog kojeg nije radilo generiranje avans računa uz redovni račun, nakon zadnje nadogradnje.
 • 09.08.2017.
  Redizajniran je sustav automatskog generiranja računa i ponuda da radi na moderniji način, i usput je popravljen bug gdje se nakon automatskog fakturiranja ne bi zabilježili iznosi računa u prometu partnera (niti u 3d barkodu).
 • 11.08.2017.
  Dopunjen je modul za prikaz statistika prodaje i nabave po partnerima – uvedena je funkcionalnost da se bira hoće li se prikaz grupirati po matičnom partneru. Također je uvedena mogućnost filtriranja tablica po markerima partnera.
 • 17.08.2017.
  Više se ne prikazuje pogreška kod spremanja urudžbi iz kojih se generira platni nalog, kada broj računa ima više od 22 znaka. Broj računa će se odrezati i platni nalog će se uspješno spremiti sa skraćenim brojem računa, no savjetuje se pregled platnih naloga jer u pozivu na broj takvih platnih naloga vjerojatno treba stajati neka potpuno druga informacija.
 • 31.08.2017.
  Total više ne koristi vanjski PDF preglednik (Adobe Acrobat), nego sadrži integriran svoj vlastiti PDF preglednik – čime je uvelike olakšana komunikacija između dva programa (otvaranje/zatvaranje eko datoteka isl.). Preglednik se automatski instalira uz Total i nije potrebna nikakva dodatna instalacija.
 • 04.09.2017.
  U modul “Javni artikli” koji služi za prebacivanje podataka vezanih uz artiukle iz Excela u Total, dodan je gimb “izmjena naziva artikala”, kojim će se svim artiklima (sa zadanim primarnim dobavljačem i pripadnom šifrom) promijeniti naziv tako da odgovara novom nazivu iz tablice.
 • 10.09.2017.
  Izmijenjen je obrazac “Rekapitulacija podataka za postupak kontrole” u arhivi plaća, kako bi polja odgovarala aktualnom obrascu kojeg traži zavod za mirovinsko osiguranje.
 • 20.09.2017.
  Značajno je rekonstruiran algoritam za obračun prometa robe i materijala, radi ubrzanja rada algoritma te omogućavanja rada na bazama sa iznimno velikim prometima. Ubrzanje se prvenstveno tiče obračuna po prosječnim nabavnim cijenama, ali u manjoj mjeri je ubrzan i obračun po FIFO metodi.
 • 25.09.2017.
  Optimizirani su indeksi u bazi podataka na tablici prometa artikala, čime je značajno ubrzan pristup karticama artikala.
 • 25.09.2017.
  U arhivu urudžbi dodan je filter po mjestu troška. Filter se nalazi u dijalogu za odabir.
 • 28.09.2017.
  U novi PDF preglednik Totala uvedena je mogućnost direktnog unosa i prikaza bilješke vezane uz taj eko dokument. Bilješka se unosi u tekst polje unutar “sticky” naljepnice koja se aktivira klikom na gumb u izborniku sa ikonom papirića. Sve što se upiše u “papirić” automatski će se spremiti, a u slučaju da se želi odustati od izmjena teksta, može se kliknuti ikona u obliku križića u donjem lijevom kutu papirića.
 • 02.10.2017.
  Limit za broj znakova u polju “bilješke” kod partnera povećano je sa 500 na 1000 znakova.
 • 02.10.2017.
  Radi ubrzanja rada na velikim skladištima, značajno je rekonstruiran algoritam za pregled i unos inventure. Sada se realna stanja artikala ne računaju u trenutku prikaza nego su unaprijed zabilježena, a zabilježene vrijednosti se ažuriraju prije svakog prikaza inventure.
 • 03.10.2017.
  Za tablicu pregleda isporuka (6.1.6.) omogućen je ispis.
 • 03.10.2017.
  Kod pregleda ugovorne prodaje (5.2.6.1. ugovorna prodaja računa i ponuda, tab ugovori) uvršten je filter da se prikazuju samo ugovori koji vremenski odgovaraju datumu zadanom unutar prvog taba.
 • 06.10.2017.
  Uveden je niz promjena koje omogućavaju lakše praćenje prometa artikala po serijskim brojevima (LOT brojevima). Promjene uključuju:
  – novi modul 1.2.7.4. “Bruto stanja po serijskim brojevima”, gdje se mogu pratiti stanja artikala razvrstana po serijskim brojevima, te rokovi isteka po pojedinim serijskim brojevima
  – omogućen je unos inventure razvrstane po serijskim brojevima artikala
  – omogućen je donos (prijenos prometa artikala iz prethodne godine) razvrstan po serijskim brojevima
  – u karticu artikla uvedena je informacija o serijskom broju
  – u izborniku za odabir serijskih brojeva po dokumentima prikazano je stanje serijskih brojeva po skladištima – u padajućoj listi prikazuje se stanje na odabranom skladištu, a nakon odabira serijskog broja prikazuje se stanje tog serijskog broja na svim skladištima
 • 13.10.2017.
  Uklonjen je problem kod aplikacije za Remote Desktop skeniranje, koji je ponekad kod učitavanja Eko dokumenata javljao da je dokument učitan iako to nije bio slučaj.
 • 18.10.2017.
  Rekonstruirane su procedure za spremanje izmjena ulaznih računa, uvoznih zaključaka te redaka ulaznih računa povezanih sa kalkulacijama, kako bi se na sve moguće načine spriječilo da se već napravljena kalkulacija dovede u nekonzistentno stanje putem vanjskih izmjena.
 • 19.10.2017.
  Uveden je tooltip u kojem se kod zaključanih dokumenata nabrajaju svi razlozi zašto nisu dozvoljene izmjene. Tooltip (informativna porukica) se aktivira kada se u zaključanim dokumentima mišem prijeđe iznad ključa, ili nekog drugog dijela gornje trake sa alatima.
 • 27.11.2017.
  Promijenjene su šifre u tablici oslobođenja PDVa, tako da trenutno važeće šifre kreću od 1. Za sve do sada kreirane račune sa oslobođenjem PDVa stavka oslobođenja je naravno ostala ista, samo joj se promijenila šifra. Također je za tablicu oslobođenja PDVa uvedeno razgraničenje po godinama, pa se svaka stavka prikazuje samo u onim godinama za koje važi (eliminirale su se iz prikaza stare, nevažeće stavke oslobođenja PDVa).
 • 27.11.2017.
  Proširena je tablica isporuka tako da može sadržavati dodatne opise i objašnjenja vezana uz isporuku / projekt. Uveden je novi “pregled isporuka po ponudama”, prilagođen praćenju projekata po kupcima, gdje se za svaku isporuku / projekt može pratiti realizacija po ponudama i računima.
 • 27.12.2017.
  Uvedena je mogućnost u Totalu da se pred kraj godine može odabrati ulaz u buduću godinu.
 • 31.12.2017.
  Uvedene su veće promjene u kontni plan, sa ciljem lakšeg i detaljnijeg praćenja analitike po partnerima. Velik broj konta koja nisu prije bila analitična sada su to postala, a neka troznamenkasta konta koja su bila analitična “premještena” su na svog četveroznamenkastog potomka. Uvedena su nova pravila oko analitike – sva analitična konta moraju biti četveroznamenkasta (ili iznimno peteroznamenkasta), a roditeljska konta koja imaju analitične potomke ne smiju biti analitična te se uopće ne smiju koristiti. To jest ukratko, analitična su samo najrazrađenija konta te se njihovi prethodnici ne smiju koristiti.
  Za postojeća analitična konta pretvorba se napravila tako da su se troznamenkasta konta jednostavno pretvorila u četveroznamenkasta sa dodanom nulom te je sav promet prebačen na spomenuta četveroznamenkasta konta. Za konta koja nisu bila analitična uveden je njihov analitički “duplić” – stari konto će se ugasiti krajem 2017. godine te se očekuje da se promet prebaci na analitičnu varijantu, preko temeljnice ili putem donosa u 2018.
  Detaljan pregled izgleda kontnog plana po godinama te napravljenih promjena možete pogledati ovdje.
Registracija
Trg.sud u Zagrebu
Dat.osnivanja: 18.12.1990.
MBS: 080304657
Temeljni kapital: 55.000,00 kn

Članovi uprave
Kristina Kiš Blažević

Ostalo
IBAN: HR7623600001101418579
Mat.broj: 03693163
OIB: 43804222409
PDV ID: HR43804222409