Dnevnik održavanja 2024.

 • 24.01.2024.
  Uvedena je transakcija 2.2.4.4. Pregled nepovezanih plaćanja. U njoj se prikazuje popis uplata na tekući račun za koje nije pronađen izlazni račun sa pripadnim iznosom, te popis isplata po tekućem računu za koje nije pronađen knjiženi ulazni račun.
 • 20.01.2024.
  Uvedena je transakcija 8.6.6.1. Kontrola bilance, u kojoj se za pojedina konta iz bilance rade standardne kontrole. Konta na kojima je utvrđena nepravilnost na koju treba obratiti pažnju istaknuti će se crvenom bojom, dok će konta za koja su potrebne ručne usklade biti označena žutom bojom.
 • 20.01.2024.
  Za bankovne račune matične tvrtke uvedena je opcija definiranja godine na koju se račun odnosi, tako da se u neke bankovne račune može ući samo u određenim godinama.
 • 16.01.2024.
  Uvedena je mogućnost kreiranja grupe napisa i dopisa koja će biti vidljivima samo korisnicima sa administratorskim ovlastima.
 • 15.01.2024.
  U narudžbe je uvedena akcija “Izdvoji nezaprimljene artikle“, kojom će se artikli sa odabrane primke usporediti sa artiklima na prikazanoj narudžbi, te će se eventualna razlika u artiklima između dva dokumenta izdvojiti na novu narudžbu sa oznakom “narudžba u tijeku”.
 • 15.01.2024.
  U padajuće liste artikala, na prodajnim dokumentima uvedeno je da se na samoj listi uz stanje artikla vidi i količina artikla na rezervaciji; na nabavnim dokumentima uvedeno je da se uz stanje artikla vidi i naručena količina artikla.
 • 08.01.2024.
  Šifra partnera promijenjena je da sadrži 7 znamenaka (2 znamenke za grupu partnera te 5 znamenaka unutar pojedine grupe partnera).
 • 05.01.2024.
  U otpremnice i izlazne račune, za zaposlenike koji nemaju ovlaštenja veća od “prodavača”, uvedena je zabrana generiranja dokumenta za one kupce koji su prešli zadani limit dugovanja prema tvrtci.
 • 01.01.2024.
  U maloprodajne račune je, prema opciji, uvedena mogućnost unosa iznosa napojnice.
 • 01.01.2024.
  Na izlaznim dokumentima (računi, otpremnice isl.) te na dokumentima koji se predaju zaposlenicima (obračuni plaća, obračuni drugih dohodaka isl.) ukinuto je dvojno isklazivanje iznosa u valutama EUR i HRK.
 • 01.01.2024.
  Obračuni plaća i drugih dohodaka usklađeni su sa reformama: uvedene su nove stope poreza po općinama, ukinuti su prirezi, uvedeno je umanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje I. stup, uvedene su nove porezne olakšice te novi iznosi minimalnih i maksimalnih osnovica i plaća.
Registracija
Trg.sud u Zagrebu
Dat.osnivanja: 18.12.1990.
MBS: 080304657
Temeljni kapital: 55.000,00 kn

Članovi uprave
Kristina Kiš Blažević

Ostalo
IBAN: HR7623600001101418579
Mat.broj: 03693163
OIB: 43804222409
PDV ID: HR43804222409