Dnevnik održavanja 2021.

 • 31.12.2021.
  Transakcija 8.3.2.1.1. Obračuni plaća – uvedene su nove konstante obračuna plaća za 2022. godinu.
 • 30.12.2021.
  Transakcija 7.7. Vrijednosni papiri – uvedena je kolona Status, s mogućnostima 1 Aktivan i 2 Završen.
 • 30.12.2021.
  Transakcija 8.3.2.1.1. Obračuni plaća – promijenjeni su prirezi od 1.1.2022.: Kutjevo 10%, Karlovac 9%, Mihovljan 8%, Perušić 2%, Varaždin 7,5%, Rijeka 14%, Otočac 7%, Pićan 0%, Vidovec 7%.
 • 21.12.2021.
  Transakcija 6.2. Ulazni računi – uvedeno je preslikavanje valute s urudžbe na ulazni račun.
 • 21.12.2021.
  Transakcije 5.2.1. Ponude, 5.2.4. Računi i 5.2.3. Otpremnice, sve list Tekstovi – proširen je prostor za unos teksta (2000 znakova), a sam se ekran može povećati klikom na polje s povećalom.
 • 21.12.2021.
  Transakcije 5.2.4. Računi, list Otprema i 5.2.3. Otpremnice – prošireno je polje za registracijsku oznaku vozila.
 • 09.12.2021.
  Transakcija 9.5.2.3. Arhiv kalkulacija, list Artikli – uvedena je prečica iz tablice na svaku konkretnu kalkulaciju.
 • 21.11.2021.
  Uvedena je mogućnost touch screen ekrana za modul restorana, odnosno za modul pripreme narudžbe za pojedine stolove za koje će se kasnije obračunati jedinstveni račun.
 • 13.11.2021.
  Transakcija 1.5.3. Statistika prodaje po artiklima – osposobljeno je filtriranje tablice po markerima partnera.
 • 13.11.2021.
  Transakcija 5.1.2. Računi A i 5.1.3. Računi B – uvedena je mogućnost odabira LOT brojeva na maloprodajnim računima.
 • 19.10.2021.
  Transakcija 1.4.6. Okvirne zarade – u pregled zarada po računima dodana je mogućnost otvaranja dijaloga (klikom na slovo Z) kojim se za zadani račun vide detaljne zarade po artiklima.
 • 16.09.2021.
  Transakcija 2.2.4.1. Zatvaranje otvorenih stavaka – uvedeno je bojanje otvorenih stavaka na način da je cijeli redak u boji veze, kako bi se lakše pratile informacije u pojedinim retcima.
 • 16.08.2021.
  Transakcija 5.2.4. Računi – uvedena je zabrana unosa cijena s negativnim predznakom. Ista je zabrana uvedena i na nekim drugim dokumentima (npr. 5.2.1. Ponude). U slučaju povrata robe dokument se radi sa negativnim količinama.
 • 16.08.2021.
  Transakcija 8.5. Knjiženja – uvedena je zabrana knjiženja bankovnih izvoda ako nisu sve stavke bankovnih izvoda provjerene (označene zeleno). Prilikom učitavanja bankovnih izvoda iz datoteke, Total retke za koje nije siguran oko konta ili partnera označava žutom ili crvenom bojom, te je potrebno da ih knjigovođa ručno pregleda i označi zelenom bojom.
 • 16.08.2021.
  Transakcija 8.5. Knjiženja – uvršteno je novo knjiženje urudžbi kojim se urudžbe zaključavaju bez knjiženja u glavnu knjigu. Ovime je omoućeno da se urudžbe zaključaju u mjesecu čak i ako unos ulaznih računa nije gotov.
 • 13.05.2021.
  Transakcija 1.3.1.1. Normativi – dodan je list Troškovi (odnosi se na interne troškove, razred 5) te je omogućeno njihovo preslikavanje na radni nalog. Odnosno osim komponenata normativa moguće je direktno specificirati i dodatne troškove specifične za ovaj normativ.
 • 03.05.2021.
  Transakcija 7.3.2. Loko vožnja – omogućena je promjena datuma isplate i u knjiženim mjesecima.
 • 03.05.2021.
  Uvedena transakcija 9.5.2.A. Arhiv normativa.
 • 19.04.2021.
  Transakcija 9.5.2.9. Arhiv radnih naloga, list Komponente – dodan je ispis komponenata po proizvodima.
 • 13.04.2021.
  Transakcija 1.3.1.1. Normativi – na listu Učitavanje komponenata uveden je gumb za učitavanje komponenta normativa iz Excela.
 • 10.04.2021.
  Transakcija 8.3.2.2.2. Obračun drugog dohotka – u isplatu drugih dohodaka uvedeno je polje za mjesec knjiženja, koji se odnosi na sve druge dohotke obuhvaćene tim mjesecom. Odnosno svi drugi dohotci obuhvaćeni ovom isplatom biti će knjiženi u zadanom razdoblju, bez obzira na datum ugovorenog posla. Moguće je napraviti više obračuna za isti datum isplate, u slučaju da ima potrebe razdvajati razdoblja knjiženja.
 • 09.04.2021.
  Transakcija 9.5.2.3. Arhiv kalkulacija – dodano je filtriranje tablice po markerima artikla te prikaz veleprodajne cijene artikla u kalkulaciji.
 • 08.04.2021.
  Transakcija 9.5.1.1. Arhiv izlaznih računa, list Artikli – dodano je filtriranje tablice po tipu artikla.
 • 01.04.2021.
  Transakcija 8.3.2.5. Obrazac JOPPD – ispravljena je JOPPD oznaka stjecatelja 5210 i sada je do djetetove 8. godine.
 • 26.03.2021.
  Transakcija 1.2.8.1. Bruto stanja artikala – kod ulaska u transakciju, po definiciji je zadano filtriranje do današnjeg datuma. Time se sprječava da se po definiciji u izvješće ne uključuju dokumenti izrađeni s budućim datumima.
 • 25.03.2021.
  Transakcija 1.2.4. Inventura – uvedeno je polje Popuni popisane količine iz Excela, čime je omogućeno učitavanje popisanih vrijednosti iz excel tablice.
 • 21.03.2021.
  Kod popunjavanja komponenata radnih naloga prema normativima prikazat će se upozorenje ako pojedinih komponenata nema na skladištu. Ako su pojedine komponente i same proizvodi ili poluproizvodi, otvorit će se mogućnost da se i one dodaju u proizvodnju prema nedostajućoj količini.
 • 21.03.2021.
  Napravljen je arhiv radnih naloga u kojem se mogu pregledavati posebno radni nalozi, proizvodi ili komponente.
 • 17.03.2021.
  U touch screen sučelje maloprodajnih računa uveden je odabir kartičnog plaćanja putem ikona raspoloživih naplatnih uređaja.
 • 05.03.2021.
  U međuskladišnice je uveden broj isporuke kako bi se međuskladišnice mogle vezati na promatrane poslovne procese.
 • 02.03.2021.
  Kod pregleda neoporezivih primitaka u tablicu pregleda po zaposlenicima i tipovima primitaka uveden je stupac sa razlikom u kojem se prikazuje razlika između do sada isplaćenih primitaka i godišnjeg limita.
 • 28.02.2021.
  U reklamacije 1.2.7. je uveden broj isporuke, koji će se kreirati automatski za svaku izrađenu reklamaciju. Na taj broj moći će se pozvati na svim ostalim dokumentima vezanima uz ovu reklamaciju. Također je u samu reklamaciju dodan tab “dokumenti” gdje se može vidjeti pregled svih dokumenata vezanih uz ovu reklamaciju odnosno isporuku. U same isporuke uveden je “tip”, te će isporuke koje su automatski kreirane iz reklamacija imati tip “reklamacija”.
 • 19.02.2021.
  Tablica sa Incoterms 2020 paritetima uvrštena je u izlazne račune, ponude i otpremnice.
 • 18.02.2021.
  U međuskladišnice je dodana mogućnost ispisa reklamacijske povratnice, za one međuskladišnice čije odredišno skladište ima tip reklamacijskog skladišta.
 • 16.02.2021.
  U pregled ugovorenih projekata A.2.3. uvedena je mogućnost zadavanja promatranog razdoblja, tako da se dobije pregled prihoda i troškova projekata koji su nastali samo u tom razdoblju.
 • 16.02.2021.
  U analizu prometa konta  8.6.4.1. dodan je ispis grupirane tablice (tablice sažete po kontima i partnerima).
 • 16.02.2021.
  U obrazac PD dodano je polje u kojem se može, po potrebi, ručno promijeniti broj mjeseci poslovanja u godini.
 • 15.02.2021.
  Napravljeni su ispisi kartice partnera te ispis devizne kartice partnera na engleskom jeziku.
 • 12.02.2021.
  Napravljen je prečac za odlazak iz izlaznog (veleprodajnog) računa u maloprodajni račun, uz zadržavanje svih prethodno unesenih artikala na računu.
 • 03.02.2021.
  U izvodu otvorenih stavaka uvedena je mogućnost ispisa svih izvoda odjednom.
 • 01.02.2021.
  Napravljene su korekcije stopa i naziva na PD obrascu.
 • 31.01.2021.
  U obračun plaća, kao i u nalog za obračun plaća, uveden je prikaz rednog broja na ekranu radi lakšeg snalaženja.
 • 31.01.2021.
  Uvedena je opcija da se na obračunu plaća odrađeni sati po vrstama rada zadaju bez specifikacije po datumima.
 • 31.01.2021.
  Kod preslikavanja iz naloga za plaću u obračun plaća, uvedeno je nekoliko opcija za način izračuna bruto plaće iz zadanog neto iznosa.
 • 31.01.2021.
  Uvedena je mogućnost učitavanja naloga za plaću iz Excel tablice.
 • 31.01.2021.
  U naloge za plaću uvedena je mogućnost upisa prekovremeno odrađenih sati, sati rada nedjeljom/blagdanom ili ostalih sati sa dodatkom po satnici, te neoporezivih dodataka koji se isplaćuju uz plaću.
 • 20.01.2021.
  Na ispis artikala iz arhive izdatnica i međuskladišnica dodana je mogućnost ispisa grupe artikla, serijskog broja artikla, te jedinice mjere.
 • 12.01.2021.
  U izlazne račune uvedena je funkcija koja odabrane stavke računa svodi na jednu šifru artikla, čiji iznos je jednak zbroju prethodno odabranih stavaka, a opis uključuje nazive prethodno odabranih stavaka.
 • 10.01.2021.
  Uvedena je mogućnost uključivanja ili isključivanja fiskalizacije zasebno za svaku seriju dokumenta.
 • 06.01.2021.
  Omogućeno je preslikavanje iz tablice obračuna neoporezivih primitaka u platne naloge.
 • 01.01.2021.
  U arhivu izlaznih računa uvedena je informacija o dijelu iznosa računa koji nije plaćen unaprijed.
Registracija
Trg.sud u Zagrebu
Dat.osnivanja: 18.12.1990.
MBS: 080304657
Temeljni kapital: 55.000,00 kn

Članovi uprave
Kristina Kiš Blažević

Ostalo
IBAN: HR7623600001101418579
Mat.broj: 03693163
OIB: 43804222409
PDV ID: HR43804222409