Dnevnik održavanja 2020.

 • 24.11.2020.
  U arhivu plaća dodana je nova tablica sa pregledima po odrađenim vrstama i satima rada, te pripadni ispis.
 • 17.11.2020.
  U analize prodaje/nabave artikala 1.5.5. uvedena je mogućnost ispisa svih prikazanih tablica.
 • 05.11.2020.
  Na fiskalizirane maloprodajne i veleprodajne račune uveden je ispis QR koda za provjeru JIR-a na stranicama porezne uprave.
 • 29.10.2020.
  U otpremnice je dodan status slučan onom na veleprodajnim računima, kako bi se pratilo da li je otpremnica ispisana, poslana e-mailom i tako dalje.
 • 28.10.2020.
  Polje “isplata” u blagajni od sada pamti upisane vrijednosti sve dok se ručno ne ponište.
 • 28.10.2020.
  U arhivu plaća dodani su filteri po spolu zaposlenika, stručnoj spremi, punom-nepunom radnom vremenu i slično, kako bi pomogli u popunjavanju RAD-1 obrasca.
 • 21.10.2020.
  Na primke je dodan gumb koji će sažeti već unesenu tablicu artikala tako da se iste šifre i serijski brojevi artikala pojavljuju samo jednom u tablici.
 • 20.10.2020.
  U arhive izdatnica i međuskladišnica dodano je filtriranje artikala po grupama.
 • 20.10.2020.
  U listi nenaplaćenih naknada za ulazne račune u stupcu PDV prikazuje se samo priznati dio PDVa. Na ispisu se, ovisno o odabiru, može dobiti informacija kako o priznatom, tako i o cijelom iznosu PDVa.
 • 10.10.2020.
  Za korisnike koji na računima ispisuju serijske brojeve artikla, ali ne koriste iste da se prema njima razvrstaju stanja, promijenjen je način prikaza serijskih brojeva tako da se u listi prikazuju svi dostupni serijski brojevi, bez obzira na zadnji datum korištenja te da li ih ima na skladištu.
 • 16.09.2020.
  Uvedena je mogućnost filtriranja kartice konta prema podvrsti dokumenta, za knjiženja koja imaju podvrstu (na primjer, knjiženje robno-materijalnog).
 • 15.09.2020.
  U arhivu izlaznih računa, arhivu primki te pregled okvirnih zarada uvedena je mogućnost filtriranja tablice artikala po markerima artikla.
 • 15.09.2020.
  U maloprodajne račune uvedeni su prečaci za kreiranje storno računa prema trenutno pregledavanom računu, te kreiranja kopije trenutno pregledavanog računa, kako bi se ove radnje mogle obaviti na jedan klik.
 • 14.09.2020.
  Uvedena je mogućnost ispisa (jednostavnih) izlaznih računa na POS printer sa trakom.
 • 11.09.2020.
  U veleprodajne račune sa kartičnim plaćanjem uvedena je ista lista za odabir kartica kao i kod maloprodajnih računa. Promijenjen je način knjiženja kartično plaćenih veleprodajnih računa tako da se iznos računa knjiži na partnera dužnika i konto prema aktualnoj konfiguraciji tablice kartičnog plaćanja.
 • 07.09.2020.
  Promijenjen je način konfiguracije i odabira kartičnog plaćanja kod maloprodajnih računa. Sada je moguće konfigurirati listu za odabir kartica tako da prikazuje samo kartice i POS uređaje koje firma ima ugovorene. Također je moguće ručno konfigurirati način knjiženja za svaku od kartica iz liste.
 • 01.09.2020.
  Na maloprodajne račune dodan je prečac za ulazak u veleprodajni račun, sa preslikavanjem podataka iz trenutno aktivnog maloprodajnog računa.
 • 21.08.2020.
  Na ispis stanja blagajne uvršten je i sažetak gotovinski i kartično plaćenih veleprodajnih računa.
 • 20.08.2020.
  Kod automatskog generiranja računa na temelju ugovorne prodaje, uveden je predizbor partnera tako da se omogući generiranje računa samo za zadani skup partnera.
 • 19.08.2020.
  Kod spremanja radnog naloga sa proizvodima koji se računaju po planskim cijenama, uvedeno je upozorenje kada neki od proizvoda na radnom nalogu nema definiranu plansku proizvodnu cijenu.
 • 19.08.2020.
  U izdatnice je uvedena mogućnost povezivanja sa brojem isporuke, pojedinačno za svaki od artikala.
 • 17.08.2020.
  Kod učitavanja e-Računa u urudžbe uvedena je mogućnost da se e-Račun odbije bez da se prethodno učita u urudžbu, tako da je od sada moguće unaprijed spriječiti učitavanje računa koji su već knjigovodstveno obrađeni na neki drugi način. Ova opcija vidljiva je samo administratorima.
 • 17.08.2020.
  Promijenjeno je knjiženje plaće u naravi tako da se “neto” iznos potreban za obračun preusmjerava na konto 7555.
 • 17.08.2020.
  U arhivu maloprodajnih zaključaka uvedena je mogućnost ispisa svih pojedinačnih zaključaka u zadanom razdoblju.
 • 13.07.2020.
  Napravljena je rekonstrukcija modula financijskog planiranja. Sada se ne planira za grupe troškova nego pojedinačno za svaki konto, kako za troškove tako i za prihode. Uvedena su četiri nova pregleda za usporedbu plana sa ostvarenjem, po pojedinačnim mjesecima te po cijelogodišnjim vrijednostima. Moguće je učitavanje plana iz Excela. Financijsko planiranje premješteno je na poziciju izbornika 8.9.
 • 24.06.2020.
  U evidenciji radnog vremena kod dodavanja redaka sa novom vrstom rada uvrštena je opcija koja definira da li se postojeći retci u evidenciji za zadane datume brišu ili ne.
 • 24.06.2020.
  U izvještaj o razlikama između otpremnica i vezanih računa osim usporedbi računa rađenih po otpremnicama uvršten je i prikaz otpremnica rađenih po računima.
 • 24.06.2020.
  Maksimalna dozvoljena veličina primljenog e-Računa povećana je na 15 MB.
 • 24.06.2020.
  U radnom nalogu uvedena je mogućnost specificiranja dodatnih troškova proizvodnje direktno po kontima. Konta mogu biti interna (konta klase 5) ili eksterna (troškovi razreda 41). Za proizvode ili setove čija cijena se računa direktno preko cijene komponenata, navedeni trošak će ući u izračun cijene proizvoda. Za proizvode koji se knjiže prema planskoj cijeni, u radnom nalogu prikazana je kalkulacija odstupanja između vrijednosti materijala i troškova te vrijednosti proizvoda po zadanoj planskoj cijeni. Planska cijena može se (re)definirati direktno na nalogu. Uvedeno je dodatno knjiženje radnih naloga preko konta klase 5.
 • 25.05.2020.
  U pregled projekata osim prihoda i troškova po izlaznim i ulaznim računima, uveden je pregled svih ostalih prihoda i troškova iz glavne knjige.
 • 24.04.2020.
  Poboljšana je funkcionalnost servisnog radnog naloga, te je uvedena mogućnost da se direktno iz servisnog radnog naloga kreiraju izdatnice za robu utrošenu u servisu.
 • 13.04.2020.
  Uvedene su promjene u tablicu evidencije radnog vremena kako bi bila preglednija i jednostavnija za unositi. Uz to, u istu transkaciju 3.4. uvedena je tablica prijava i odjava, kako bi korisnici koji nemaju KonTotal sa prijavama i odjavama zaposlenika, a koji žele popuniti tu tablicu, mogli to učiniti. Napravljen je složeni prikaz evidencije radnog vremena koji u istoj tablici uključuje i dnevnu evidenciju (prisutnost po vrstama rada) i podatke o prijavama i odjavama. Za sve tri tablice uvedena je mogućnost ispisa te pretvorbe u razne formate.
 • 08.04.2020.
  Funkcija “email” dorađena je da radi na isti način kao funkcija “email+”, tako da od sada prihvaća i najmodernije sigurnosne protokole (drugim riječima, svi koji imaju konfiguriranu funkciju “email+” za bilo koji mail server, od sada će im raditi i “email”). Uz to, “email” je dorađen tako da se kreirani HTML koji predstavlja dokument sada može dorađivati na licu mjesta prije slanja.
 • 29.03.2020.
  Uvedena je mogućnost automatskog popunjavanja radnih naloga prilikom izrade maloprodajnog zaključka. Radni nalog popunjava se sa svim proizvodima prodanim tog dana te skida sa skladišta pripadne komponente prema normativima. Ako želite uključiti ovu opciju obratite se na mail adresu našeg hepldeska.
 • 27.03.2020.
  U mjesečni RDG izvještaj (8.7.2) uveden je niz pregleda za usporedbu promatranih razultata sa prošlim mjesecima ili godinama. Svi pregledi mogu se ispisati ili spremiti u Excel. Ako je trend rasta ili pada veći od zadanog postotka iznosi će biti prikazani istaknuto u drugoj boji. Kod svake pozicije uvedena je mogućnost bilješke kako bi korisnik mogao dodati svoje napomene oko trenda kretanja.
 • 11.03.2020.
  Kod pregleda stanja blagajne, osim sažetka maloprodajnih računa plaćenih karticom uveden je i sažetak veleprodajnih računa plaćenih karticom.
 • 11.03.2020.
  Napravljena je arhiva opomena 9.5.1.8. U nju se osim preko izbornika može ući i direktno iz opomene.
 • 09.03.2020.
  U artikle su dodani novi parametri u koje se mogu zabilježiti rok trajanja te minimalna i maksimana temperatura za čuvanje artikla.
 • 09.03.2020.
  Prošireni su javni artikli (1.1.3.5.) sa dodatnim informacijama o artiklu (markeri, grupe i slično). Javni artikli služe za masovno učitavanje ili promjenu parametara artikala preko podataka dohvaćenih iz Excel tablica.
 • 09.03.2020.
  U obračun zakonskih obveza uvršten je ispis i XML za novi obrazac TZ-1.
 • 27.02.2020.
  U zaradama se sada prikazuju i artikli računa sa tipom usluga, unatoč tome što nemaju nabavnu cijenu.
 • 27.02.2020.
  U obračun drugog dohotka te u ugovor o drugom dohotku uvedena je mogućnost zadavanja mjesta troška.
 • 27.02.2020.
  Uvedena je mogućnost ispisa barkoda za plaćanje na ponude, na isti način kako je napravljeno na računima.
 • 27.02.2020.
  U OPZ stat uvedeno je polje za zadavanje datuma do kojeg se gledaju neplaćeni računi. Taj datum sada se može odrediti ručno prije popunjavanja tablice.
 • 27.02.2020.
  Dokument “zaključnica” promijenio je naziv u “narudžbenica”. Sam dokument, kao i sve vezano uz njega, ostalo je isto.
 • 27.02.2020.
  Ukinuto je popunjavanje konta 4017 na PD poziciju 06.
 • 12.02.2020.
  U izlazne račune dodan je podatak o obračunskom razdoblju na koje se račun odnosi. U tabu “Uvjeti” pri dnu potrebno je popuniti početni dan obračunskog razdoblja; završni dan obračunskog razdoblja je sam datum računa odnosno datum isporuke. Ukoliko je početni dan obračunskog razdoblja popunjen, informacija o razdoblju pojavit će se na ispisu te će se popuniti prilikom slanja e-Računa; ukoliko početni dan obračunskog razdoblja nije popunjen, informacija o obračunskom razdoblju neće se prikazivati.
 • 12.02.2020.
  U GFI obrazac dodan je tab “Ostali podaci” u kojem je moguće već unutar Totala provjeriti i po potrebi promijeniti neke od podataka sa naslovne stranice GFI obrasca.
 • 12.02.2020.
  U PD obrazac uvršten je novi tab “Prijenos gubitka” u kojem se radi izračun prijenosa gubitka kroz posljednjih 10 godina. Tako popunjeni podaci potom će se preslikati u novu XML shemu PD obrasca.
 • 28.01.2020.
  Napravljen je ispis pregleda neoporezivih primitaka.
 • 27.01.2020.
  U ponude su uvršteni eko-dokumenti odnosno uz ponudu je sada za eko korisnike moguće prikvačiti dodatni dokument.
 • 26.01.2020.
  Uveden je novi način izrade maloprodajnih računa prilagođen touch screen ekranima i dućanima sa malim brojem artikala. Ovi maloprodajni računi prikazuju se umjesto “maloprodajnih računa B” ukoliko je uključena pripadna opcija. Predlažemo primjenu u kafićima, pekarnicama, pivnicama i slično.
Registracija
Trg.sud u Zagrebu
Dat.osnivanja: 18.12.1990.
MBS: 080304657
Temeljni kapital: 55.000,00 kn

Članovi uprave
Kristina Kiš Blažević

Ostalo
IBAN: HR7623600001101418579
Mat.broj: 03693163
OIB: 43804222409
PDV ID: HR43804222409