Dnevnik održavanja 2018.

 • 31.12.2018.
  Ubačene su nove osnovice za izračun poreza na dohodak za isplate plaća u 2019. godini.
 • 11.12.2018.
  U bankovnim izvodima ipak je šifra partnera maknuta sa ekrana; umjesto nje uveden je gumb kojim se u prozoru otvara kompletna kartica spomenutog partnera.
 • 06.12.2018.
  Uveden je novi modul u izborniku 8.6.4.1. sa nazivom “Analiza prometa konta po partnerima”. Modul se temelji na privremenim detaljnim knjiženjima kakva su i prije postojala na karticama konta, no ovdje se može odjednom promatrati više konta, te se uz konto i mjesto troška u redak temeljnice bilježi i partner – što omogućava razne analize knjiženja prema zadanim partnerima ili tipovima partnera.
 • 03.12.2018.
  Uveden je niz promjena u svrhu podržavanja novog neoporezivog primitka za nagrade zaposlenicima do 5000 kn godišnje za radne rezultate, topli obrok, rekreaciju i slično. Uvedena je nova JOPPD šifra neoporezivog primitka na koju se stavljaju takve nagrade pod brojem 63. U kontni plan uvedena su nova konta na koja će se knjižiti takve nagrade: 4618, 46180, 46181, 46182, te 2308. Pritom su stara konta 4618 i 2308 pomaknuta na brojeve 46190 i 23090. Za one koji ovakve nagrade isplaćuju uz obračun plaća, uvedena su nova dva tipa dodataka neto plaći: 11-nagrada za radne rezultate i 12-topli obrok. Obadva se u JOPPD obrascu preslikavaju na istu šifru neoporezivog primitka (63). Za one koji neoporezive primitke isplaćuju nezavisno od plaće, u obračun neoporezivih primitaka dodan je novi tip sa šifrom 12, a koji se referencira na istu JOPPD oznaku 63.
 • 28.11.2018.
  Zbog zahjeva korisnika vratili smo na staro neke od promjena napravljene zadnjih dana: u ulaznim računima se opis dugovnog konta vratio u tablicu sa kontima (sada je malo širi i boldan, a polje za ručni opis je smanjeno), a u bankovnim izvodima se ispred naziva partnera vratila šifra partnera. Polje sa originalnim nazivom partnera učitanim iz datoteke je pritom zadržano – te mu je promijenjena boja pozadine radi boljeg kontrasta u odnosu na “pravi” naziv partnera.
 • 22.11.2018.
  Kod spremanja stavki bankovnog izvoda u saldakonte, uz sam opis stavke od sada će se prikazati i poziv na broj.
 • 22.11.2018.
  Prilikom popunjavanja bankovnih izvoda iz datoteke, osim pronađenog partnera iz Totala sada će se čuvati i informacija sa originalnim nazivom partnera kako je zapisano u datoteci – radi lakše kontrole i usporedbe. Na ekranu bankovnog izvoda, te dvije informacije biti će prikazane jedna pored druge.
 • 22.11.2018.
  U ulaznim računima u tablici po kontima promijenjena je logika fokusiranja polja. Od sada nadalje, ako se po tablici kreće tipkom “enter” – fokus će skakati samo na važna polja (konto, iznos, pdv), dok će sva ostala polja i podešenja ignorirati – uz izuzetak ako su ta polja već unaprijed popunjena. Ukoliko se po tablici krećete strelicama lijevo i desno, fokusirat će se sva polja tablice kao i do sada.
 • 22.11.2018.
  Otklonjena je greška u knjiženju avansa u zadnjoj verziji programa, te se avansi knjiže na konto 2250 kao i ranije.
 • 21.11.2018.
  Prilikom zadavanja valute na ulazom računu sada se inicijalno predlaže valuta zemlje dobavljača, uz pripadni tečaj ukoliko postoji u tečajnoj tablici Totala.
 • 21.11.2018.
  U tablici konta ulaznih računa ukinuto je polje sa prikazom naziva konta; umjesto toga ispod potražnog polja uvedeno je polje gdje se privremeno prikazuje naziv dugovnog konta, za onaj redak koji se trenutno unosi. Time se dobilo prostora za povećanje polja sa opisom stavke.
 • 21.11.2018.
  U tablici konta ulaznih računa polje sa iznosom bez PDV-a više nije read-only nego je promijenjeno da bude polje za unos; tako da se u retku sa kontom može unijeti bilo iznos bez PDV-a bilo onaj sa PDV-om, promjenom jednog iznosa drugi će se popuniti automatski. Iznos sa PDVom sada će se uvijek prikazati u istoj valuti kao i iznos bez PDVa.
 • 20.11.2018.
  U tablicu imovine uvedena su neka nova polja: polje “inventarski broj” koje je predviđeno za upis inventarskog broja imovine, polje “serijski broj” predviđeno za upis serijskog broja proizvoda, te polje “zadržani dio” u kojeg se upisuje zadržana vrijednost imovine koja ostaje nakon završetka amortizacije. Time je dakle promijenjen algoritam amortizacije na način da se ne amortizira ukupna nabavna vrijednost, nego razlika između nabavne vrijednosti i upisanog zadržanog dijela imovine; te je po dovršetku amortizacije vrijednost imovine jednaka zadanom iznosu.
 • 06.11.2018.
  Tablica koja definira knjiženje stavki izlaznih računa proširena je tako da sada osim tipa računa, tipa partnera i tipa artikla ima mogućnost razvrstavanja i po grupama artikla. Dakle za pojedine grupe artikla te bilo koju kombinaciju grupe, tipa artikla, tipa partnera i tipa računa, moguće je definirati knjiženje na unaprijed zadani konto.
 • 29.10.2018.
  U predložak za eksport bilance prema kojem se popunjavaju ručno zadani izvještaji u Excel formatu (8.7.3 u izborniku) dodana je mogućnost popunjavanja po ključu, umjesto da se eksplicitno zadaje Excel polje. U tom slučaju sabrana vrijednost po kontima će se popuniti u onaj redak, u kojem se nalazi zadani ključ. Stupac u kojeg se popunjava i dalje se popunjava u kolonu “Excel polje”.
 • 23.10.2018.
  U datoteku sa PDV obrascem kod opcije povrata poreza uvrštena je informacija o IBANu tvrtke.
 • 17.10.2018.
  U pregled bilance po mjesecima (8.7.2 u izborniku) dodan je odjeljak 1.5., sa informacijama o nabavnoj vrijednosti prodanog materijala.
 • 01.10.2018.
  Uvedena je vrsta dodatka neto plaći “dnevnice”, kako bi se umjesto kroz putne naloge dnevnice mogle u JOPPD prijavljivati direktno kroz plaću.
 • 08.08.2018.
  Napravljene su manje promjene kod knjiženja robno-materijalnog radi boljeg usklađivanja zaokruženih cijena prilikom prebacivanja međuskladišnicama iz jednog skladišta u drugo.
 • 08.08.2018.
  Za artikle je omogućen unos dva različita barkoda (barkod artikla te barkod pakiranja u kojem dolazi artikal), te će se u padajućim listama artikal pronaći uz pomoć bilo kojeg od navedenih barkodova.
 • 08.08.2018.
  Promijenjen je algoritam automatskog vezanja otvorenih stavaka (kod unosa bankovnih izvoda isl.), na način da se od ranije postojeće veze neće same razvezati, čak ni kada se bankovni izvod referencira direktno na broj spornog računa.
 • 08.08.2018.
  Kod ulaznih računa plaćenih gotovinom kod inozemnih partnera, promijenjeno je knjiženje tako da se iznos računa sada provlači kroz “inozemna” konta.
 • 08.08.2018.
  Konta 1250 i 2250 promijenila su tip u saldakontima, te se od sada stavke sa navedenim kontima mogu naći pod tipovima 5 – ostala potraživanja i 6  ostali prihodi.
 • 08.08.2018.
  Kod ugovora za druge dohotke uvedena je mogućnost učitavanja PDF priloga ugovoru.
 • 08.08.2018.
  Dodan je novi tip izdatnice “za troškove uzoraka” koji se knjiži na konto 4804.
 • 05.07.2018.
  U zadatke KonTotala uveden je niz promjena radi bolje preglednosti i jednostavnosti korištenja. Između ostalog, uveden je postupak potvrđivanja zadatka (nakon što se zadatak riješi, izdavatelj zadatka treba potvrditi rješenje), uvedene su nove vrste zadataka odnosno poruka, olakšano je potvrđivanje pročitanih zadataka klikom na statusnu točku kod pregleda tablice zadataka, te niz vizualnih promjena i razmještaja.
 • 05.07.2018.
  Uvedenja je mogućnost slanja obračuna plaća na e-mail svakom zaposleniku ponaosob. Da bi ova funkcija radila potrebno je u zaposlenicima unijeti e-mail adrese za sve zaposlenike (privatne ako postoje, ako ne, šalje se na službene), te prilikom kreiranja izvještaja IP1 kliknuti na opciju “e-mail+”.
 • 05.07.2018.
  U obračun plaća uvedena je mogućnost izračuna bruto plaće prema ručno zadanoj satnici – kada se odabere vrsta rada 10 (za redovni rad po zadanoj satnici) ili 72 (satnica kao dodatak već obračunatom brutu). U jednom obračunu plaća moguće je kombinirati više različitih satnica, a za svaku satnicu može se unijeti pripadni opis. Također je moguće unijeti više različitih satnica za isti radni dan – Total će izdati upozorenje da se razdoblja preklapaju, ali neće onemogućiti spremanje obračuna.
 • 19.06.2018.
  Izmjenjeno je knjiženje ulaznih računa za sredstva osobnog prijevoza uvezena iz EU, tako da se knjiženje samoobračunanog PDVa ponaša analogno kao kod knjiženja sredstava osobnog prijevoza nabavljenih u tuzemstvu.
 • 06.06.2018.
  Kod popunjavanja platnih naloga za obračun plaća, u skladu s novim Zakonima promijenjen je poziv na broj kod naknade za nezapošljavanje invalida, tako da više ne uključuje broj JOPPD-a.
 • 05.06.2018.
  U izbornik sa akcijskim gumbima na ponudama uveden je gumb za obračuna ambalaže, kao što se nalazi na računima i otpremnicama, koji u popunjenu tablicu artikala dodaje sve korištene ambalaže.
 • 30.05.2018.
  Uvedena je opcija kojom se određuje da li se ispisuje logo “Total” na dokumentima.
 • 30.05.2018.
  U arhive izlaznih računa i ponuda dodana je kratica za pristup računu odnosno ponudi iz tablice prodanih / ponuđenih artikala.
 • 30.05.2018.
  U platne naloge uvedena je mogućnost filtriranja po partneru platitelju ili partneru primatelju za sve neplaćene naloge.
 • 25.05.2018.
  Razdoblje čuvanja zapisa u dnevniku događaja povećano je sa 120 dana na 182 dana. Osim izmjene i brisanja dokumenta, uvedeno je i bilježenje događaja pregleda dokumenta.
 • 23.03.2018.
  U KonTotalu izmijenjen je način pregleda zadataka tako da im se može pristupiti na pregledniji način, a kod bilježenja aktivnosti je uvedena obaveza da se svaka aktivnost pridruži nekom otvorenom zadatku. U pregledu samog zadatka možete vidjeti i tablicu aktivnosti vezanih uz taj zadatak. Uvedena je mogućnost slanja prikvačenih dokumenata (PDF ili slika) uz sami zadatak.
 • 23.03.2018.
  Radi bolje preglednosti, izmjenjen je izgled (ispis) računa sa stornom avansa, te su uključene detaljnije informacije o storniranim porezima za plaćene predujmove.
 • 09.03.2018.
  U retke sa obračunima plaća je dodana još jedna tablica, za prikaz doprinosa na plaću vezanih uz taj obračun. Tamo se po potrebi može ručno primijeniti tip izračuna doprinosa za odabrani obračun plaća (0 – bez doprinosa, 1 – redovni doprinosi, ili 2 – 50% doprinosa)
 • 09.03.2018.
  Uveden je novi niz konta vezanih uz sredstva osobnog prijevoza koja se odnose na vozila za koja se isplaćuje primitak u naravi – nova skraćenica koja obilježava u nazivu sva takva konta je SOP-PUN. Također je u tablicu indikatora “I” na ulaznom računu ovedena oznaka 2 – “SOP kao primitak u naravi (PUN)”, kojom se obilježavaju svi retci nabave vezani uz sredstva osobnog prijevoza vezana uz primitke u naravi kako bi se ispravno provela knjiženja, popunila vrijednost imovine itd. Pritom je oznaka za reprezentaciju u istoj tablici promijenila broj i pomaknula se na poziciju 3. Uskoro ćemo objaviti detaljne upute oko knjiženja sredstava osobnog prijevoza koja jesu ili nisu vezana uz primitak u naravi.
 • 09.03.2018.
  U PDV obrazac uvedeno je automatsko popunjavanje polja VIII.1.2., na temelju podataka iz ulaznih računa o nabavi i održavanju sredstava osobnog prijevoza (URA indikator I = 1). Pritom je cijeli dio obrasca VIII uključen za reviziju prilikom knjiženja PDVa, budući da se sva računska polja ponovo moraju preračunati u trenutku knjiženja. Za korisnike EkoTotala, u trenutku knjiženja PDVa uvedeno je automatsko snimanje novih verzija eko dokumenata vezanih uz PDV (obrasci PDV, ZP, PDV-S, knjiga URA, knjiga IRA).
 • 01.03.2018.
  Nasnimljeni su ispravci svih do sada poznatih problema u vezi automatskog popunjavanja obrazaca PD i GFI te ZOB.
 • 01.03.2018.
  U kontni plan uvedena je skraćenica “SOP” koja označava sredstva osobnog prijevoza, te skraćenica “REP” koja označava reprezentaciju. Postojećim kontima koja se odnose na sredstva osobnog prijevoza odnosno na reprezentaciju radi bolje preglednosti promijenjen je naziv, tako da sadrže skraćenicu SOP ili REP, postotak u kojem je iznos porezno nepriznat, te oznaku pozicije na PD obrascu na kojoj će završiti iznos sa tog konta.
 • 01.03.2018.
  Promijenjen je način amortizacije automobila i ostalih sredstava osobnog prijevoza, tako što je u promet imovine pored iznosa uvedeno polje za upis nepriznatog dijela imovine – a sama amortizacija tako upisane imovine izvršit će se u dva zasebna retka, posebno za priznati a posebno za nepriznati dio vrijednosti.
 • 01.03.2018.
  Promijenjena je tablica indikatora (stupac “I”) na ulaznim računima, tako da se sada stavke razvrstavaju po godinama i u svakoj godini se prikazuju samo one stavke koje su primjenjive na to razdoblje. Također, iz tablice indikatora je uklonjena stavka “potražno”, te je na kraj retka sa kontima ulaznih računa uveden stupac “P” koji ima istu svrhu – ukoliko se uključi oznaka “P”,  taj redak će se u glavnu knjigu knjižiti na potražnu stranu.
 • 16.02.2018.
  Uveden je niz novih konta u kontni plan 2018., te je nekim postojećim kontima promijenjen naziv. Popis promjena možete pregledati ovdje.
 • 09.02.2018.
  Na urudžbama i ulaznim računima uvedena je opcija “platitelj”, koja se pojavljuje kada je odabran način plaćanja gotovinom odnosno tekućom nabavom. Za račune sa tekućom nabavom od sada se knjiže dvije stavke u prometu partnera – jedna “samozatvarajuća” stavka oslovljena na partnera računa, te jedna otvorena stavka u punom iznosu računa, koja glasi na odabranog platitelja.
 • 09.02.2018.
  Promijenje su šifre u tablici načina plaćanja, tako da češće korišteni načini plaćanja sada imaju manje brojeve.
 • 09.02.2018.
  Od sada se i  na maloprodajne račune preslikavaju uvjeti partnera (rabat i superrabat), vodeći računa o maksimalnom dopuštenom rabatu prodavača.
 • 09.02.2018.
  Evidenciju radnog vremena od sada je moguće popunjavati i pregledavati odvojeno po odjelima u firmi.
 • 09.02.2018.
  U obračun plaća uveden je novi ispis – “potpisna lista”, radi lakše organizacije prikupljanja potpisa o primitku plaće.
 • 09.02.2018.
  U funkciju za popunjavanje odjave komisije od sada su uključeni i radni nalozi.
 • 09.02.2018.
  Uvedena je opcija batch booking za plaće, da se kod kreiranja SEPA datoteke sa nalozima za isplatu plaće kompletna suma neto plaća tereti na račun firme u jednom zbrojenom iznosu.
 • 09.02.2018.
  Ažuriran je obračun plaća da omogućava obračun poovice doprinosa na plaću za zaposlenike sa propisanim uvjetima (radnici sa ugovorom o minimalnoj plaći). Za zaposlenike koji se kvalificiraju potrebno je kod opcije “doprinosi na plaću” odabrati vrijednost “pola doprinosa (50%)”-
 • 31.01.2018.
  PD obrazac od sada kreira novu verziju XMLa za slanje na e-Poreznu,
 • 25.01.2018.
  Kod tvrtki koje obračunavaju PDV po naplaćenim naknadama, od sada se automatski ukida opcija ovrštenja u PDV obrazac po plaćanju, za sve izlazne račune koji su oslobođeni PDVa. Za obradu iznimnih slučajeva, opciju je na izlaznom računu dozvoljeno uključiti ručno.
 • 25.01.2018.
  Ispravljano je povlačenje neodrađenih sati u JOPPD obrascu za pojedine oznake stjecatelja za koje se to nije automatski povlačilo.
 • 25.01.2018.
  Ispravljeno je knjiženje URA i PDVa za konto 14013 i srodna konta na ulaznim računima. Sada cijeli iznos PDVa odlazi upravo na taj odabrani konto.
 • 25.01.2018.
  Pri ulasku u karticu artikla, sada se u inicijalnom prikazu ne prikazuju sva skladišta, nego samo glavno skladište postavljeno u podešenjima. Za prikaz svih dozvoljenih skladišta potrebno je izbrisati vrijednost iz polja “skladište”.
 • 20.01.2018.
  Prošireno je polje je prikaz serijskog broja artikla (LOTova) u pregledu artikla te u dijalozima za odabir serijskog broja.
 • 20.01.2018.
  U obračunu plaća korigirana je osnovica za doprinose za djelatnike na stručnom osposobljavanju, koji su došli ili otišli tijekom mjeseca, tako da se računa razmjerno broju provedenih dana a ne razmjerno broju odrađenih sati.
 • 20.01.2018.
  U arhivi ponuda prošireno je polje “predmet” radi bolje preglednosti.
 • 15.01.2018.
  Uvedena je nova stopa prireza 12% za općinu Karlovac.
 • 03.01.2018.
  Predujmovi po ulaznim računima, kao i predujmovi po izlaznim računima, od sada imaju analitiku na dva konta po istom računu: predujmovi po ulaznim računima u prometu partnera se bilježe na konta 2220 i 1250, a predujmovi po izlaznim računima bilježe se na konta 1220 i 2250.
 • 02.01.2018.
  Uvedena su nova konta vezana uz nove uvjete (ne) priznavanja troškova i PDVa za osobna vozila. Nova konta u opisu imaju oznaku 50+50% i to su konta: 4045, 4055, 4073, 4123, 41231, 4130, 4138, 4143, 4144, 41751, 417511, 417512, 4320,  46771. Stara konta pod istim brojem, koja se odnose na 70+30% priznatih troškova, završavaju krajem 2017.
Registracija
Trg.sud u Zagrebu
Dat.osnivanja: 18.12.1990.
MBS: 080304657
Temeljni kapital: 55.000,00 kn

Članovi uprave
Kristina Kiš Blažević

Ostalo
IBAN: HR7623600001101418579
Mat.broj: 03693163
OIB: 43804222409
PDV ID: HR43804222409