Dnevnik održavanja 2019.

 • 31.12.2019.
  U obračune plaća uvrštene su sve zakonske promjene koje vrijede od 2020.
 • 31.12.2019.
  Uvedena je mogućnost zadavanja individualnog fonda sati kod obračuna plaća, za zaposlenike sa neredovitim radnim vremenom.
 • 13.12.2019.
  U radne naloge uvedena je mogućnost vezanja LOT broja uz artikal, kako za komponente proizvoda tako i za same proizvode.
 • 09.12.2019.
  U Total je uvedena knjiga primitaka i izdataka 8.6.7.2., te se od sada u Totalu mogu voditi i obrti. U KPI automatski će se knjižiti izlazni računi, ulazni računi, maloprodajni zaključci, obračuni plaća i drugih dohodaka, a kroz KPI temeljnice (8.6.7.1.) moguć je i direktan prijenos stavki iz bankovnih izvoda. U KPI uskladama (8.6.7.3.) kroz nekoliko izvora moguće su usporedbe i provjere da li sve stavke ispravno knjižene.
 • 16.11.2019.
  U izvod otvorenih stavaka (2.2.4.2.) uvedena je mogu’nost ispisa liste otvorenih stavaka po valutama. Ukoliko jedan partner ima stavke po istom kontu u različitim valutama, te stavke će se ispisati u različitim tablicama.
 • 14.11.2019.
  Uvedena je mogućnost da se jedno skladište dijeli između više serija dokumenata.
 • 14.11.2019.
  Uvedena je mogućnost da se za neko skladište i grupu artikla fiksira tip artikla. Na primjer može se zadati da svi artikli iz grupe X kada se pebacuju u skladište Y postaju komisija, iako su na matičnom skladištu označeni kao roba.
 • 20.10.2019.
  Dodan je novi modul 8.3.2.4.2. “Pregled neoporezivih primitaka”. Njegova osnovna svrha je praćenje isplata neoporezivih primitaka po zaposlenicima kroz godinu, kako bi se moglo uočiti kada će netko prijeći zakonom propisan limit. Neoporezivi primici mogu se pratiti preko tablice JOPPD obrasca, no također kroz isplaćene dodatke neto plaći te unesene mjesečne obračune neoporezivih primitaka.
 • 20.09.2019.
  U izlazne račune dodan je gumb za provjeru statusa poslanog e-Računa na Fininom serveru. Ovaj status govori o tome da li je kupac zaprimio račun, da li ga je odobrio, ako ga je odbio koje je obrazloženje i slično.
 • 14.09.2019.
  U izlazne račune dodano je polje “predmet” u kojem se računu može dodijeliti pripadni naslov odnosno interna oznaka.
 • 13.09.2019.
  Na dokument narudžbe dodana je mogućnost učitavanja artikala narudžbe iz Excela. Za sve dokumente funkcija učitavanja artikala iz Excela proširena je na način da je iz Excela moguće učitati i serijski (LOT) broj artikla.
 • 12.09.2019.
  Svim izlaznim računima koji imaju unešenu vrijednost u polju “alternativni broj” – taj broj će se tretirati kao broj računa umjesto Totalovog broja. Dakle, “alternativni broj” ukoliko postoji zamijenit će broj računa kako na ispisanom računu tako i na poslanom e-Računu.
 • 12.09.2019.
  Vezano za zakonske promjene o novim vrstama neoporezivih primitaka, u Total su uvedene jove JOPPD oznake, novi tipovi dodatka na plaću te nekoliko novih baznih konta.
 • 07.09.2019.
  U transakciji za pregled stanja blagajne (5.1.4.) kod pregleda gotovine sada se osim prometa po maloprodajnim računima može vidjeti i gotovinski promet po veleprodajnim računima. Također, u arhivu izlaznih računa dodano je filtriranje računa po načinu plaćanja.
 • 01.09.2019.
  Uvedena je opcija po kojoj se uvjeti plaćanja u izlaznom računu ne određuju konfiguracijom parametara plaćanja, nego ručno zadanim tekstom.
 • 01.09.2019.
  Od sada će se raditi automatska fiskalizacija i za veleprodajne račune, ovisno o načinu plaćanja. Načini plaćanja za koje će račun biti poslan na fiskalizaciju odmah po njegovom spremnaju označeni su zvijezdicom u izborniku. Jednom kada je fiskaliziran račun je naravno zaključan, te je stoga potrebno paziti da se prije spremanja računa ne pogriješi sa odabirom načina plaćanja.
 • 01.09.2019.
  U urudžbe je moguće zaprimiti e-Račun! Podaci zaprimljenog e-Računa automatski će se popuniti u urudžbu, te će se za eko korisnike kreirati PDF prikaz računa. Zaprimljeni e-Račun potrebno je prihvatiti ili odbiti. Indikaciju o broju e-Računa koji čekaju urudžbiranje možete vidjeti u svakom trenutku kao narančastu ikonu iznad menua sa kraticama u gornjem status baru programa.
 • 01.09.2019.
  Dodana je mogućnost da se e-Račun adresira ne na cijelu firmu nego direktno na podružnicu firme. Provjera dostupnih podružnica i odabir šifre podružnice mogu se napraviti u partneru iz taba “Uvjeti prodaje”.
 • 22.07.2019.
  Polja sa pozivom na broj u urudžbama, ulaznim računima i platnim nalozima od sada imaju validaciju za sve HR modele plaćanja, tako da će vas Total upozoriti ako upisani poziv na broj nije ispravan.
 • 19.07.2019.
  U urudžbama i ulaznim računima polja sa brojem računa i pozivom na broj plaćanja razdvojena su na dva zasebna polja. Poziv na broj plaćanja prikazuje se samo ako je odabran način plaćanja “transakcijski račun”, te se preslikava u platne naloge ako vam je uključena ta opcija u Totalu.
 • 18.07.2019.
  Uvedeno je zaključavanje skladišnih dokumenata (izlazni računi/otpremnice, maloprodajni računi, primke/kalkulacije, izdatnice, međuskladišnice, radni nalozi) za skladišta i za datume nakon kojih postoji inventura u kojoj su razlike primjenjene na promet artikala.
 • 16.07.2019.
  U izvode otvorenih stavaka (2.2.4.2.) dodan je ispis izvoda u valuti na engleskom jeziku.
 • 16.07.2019.
  U ponude je dodana opcija popunjavanja tablice artikala iz Excela (iz izbornika sa akcijama – izbornik se otvara iznad tablice artikala ponude u gornjem lijevom kutu). Šifre artikala se povezuju prema kataloškim brojevima te je potrebno u šifrarniku artikala održavati ažurnima kataloške brojeve.
 • 15.07.2019.
  U opomene je dodana mogućnost ispisa na engleskom jeziku, te je dodana mogućnost da se uvodni i završni tekstovi u opomeni predlažu na engleskom jeziku.
 • 15.07.2019.
  U arhivu primki dodan je gumb koji pokreće ispis svih prikazanih primki pojedinačno.
 • 15.07.2019.
  Za korisnike koji žele pratiti prihode u glavnoj knjizi razvrstane po grupama artikala, uvedena je tablica mapiranja između grupe artikala i skladišta prema mjestima troška. Tablica se trenutno nalazi u zaštićenom dijelu Totala te ako imate želju ovo koristiti molimo da nam se obratite u vezi konfiguriranja.
 • 15.07.2019.
  Uvedeni su korisnički definirani markeri ponuda kako bi se ponude mogle označiti prema nekom kriteriju koji je korisniku važan. Korisnička tablica sa markerima definira se u transakciji 9.2.3., te se nakon popunjavanja tablice markeri mogu koristiti u ponudama (polje “marker” u tabu “uvjeti”).
 • 10.07.2019.
  Proširen je dijalog za odabir kontakta partnera u dokumentima tako da se odmah pri ulasku u dijalog prikazuju sve kontakt informacije, te je promijenjena ikona da podsjeća na adresar.
 • 09.07.2019.
  U isporuke je dodana informacija o broju ugovora, te o kontakt osobi vezanoj uz partnera.
 • 09.07.2019.
  U izlazne račune je dodana informacija o broju vezane isporuke na nivou računa. Odabirom broja isporuke on će se preslikati na sve retke u tablici artikala, nakon čega se ako treba neki redak može promijeniti na drugu isporuku.
 • 27.06.2019.
  Uvedena je mogućnost slanja e-Računa i korisnicima koji nisu registrirani u sustav e-Računa. Takvim korisnicima e-Račun će doći na e-mail. Prije slanja e-Računa neregistiranim korisnicima Total će postaviti pitanje za potvrdu.
 • 27.06.2019.
  Umjesto izdatnica sa tipom 8 uveden je potpuno novi dokument – međuskladišnica. Međuskladišnice rade isto što i prije (sele artikle sa jednog skladišta na drugo), no sada imaju mogućnost da na tu akciju nadodaju troškove, tako da nabavne cijene preseljenih artikala na odredišnom skladištu budu uvećane za pripadni dio troškova.
 • 27.05.2019.
  Uvedena je mogućnost da se kod knjiženja kalkulacija i RMA konto određuje kombinacijom skladišta i tipa artikla (za razliku od standardnog određivanja konta prema tipu artikla). Time je omogućeno da se događaji na nekom posebnom skladištu knjiže na poseban konto.
 • 27.05.2019.
  U skladišne kartice artikla uvedene su kratice koje vode direktno do prikazanih dokumenata.
 • 27.05.2019.
  Uveden je novi modul 5.2.9.1. “Natječaji” čija svrha je da preko  “Isporuka” povezuju pod jedan krov raznorodne dokumente i partnere. Nakon unošenja osnovnih podataka natječaja za natječaj se mogu vezati isporuke, te se potom kroz sam natječaj kao i kroz “Pregled natječaja” (5.2.9.3.) može pratiti tijek povezanih dokumenata. Za brzi unos i povezivanje natječaja uvedena je i kratica u ponudama (slovo “N” pored isporuke).
 • 27.05.2019.
  U otpremnice je uvedena opcija ispisa serijskih brojeva artikala (LOT brojeva). Kod kreiranja novih otpremnica predložena vrijednost ove opcije biti će “uključeno”.
 • 04.05.2019.
  U tab sa dodatnim dokumentima izlaznog računa (za korisnike Eko Totala) uvedena je opcija vezanja datoteka uz račun. Uz ovu uključenu opciju dodatne datoteke će se automatski uz račun poslati na printer, na e-mail ili na servis e-Račun.
 • 04.05.2019.
  U opis stavke prometa partnera za izlazne račune dodan je fiskalni broj računa radi lakšeg povezivanja. Također je na ispisu izlaznog računa zadebljan dio teksta koji se odnosi na poziv na broj prilikom plaćanja, kako bismo pomogli kupcima da uoče i unesu ispravan broj.
 • 04.05.2019.
  Uvedena je opcija obračuna plaće bez isplate poreza. Opcija se uključuje unutar dijaloga sa porezima i prirezima, do kojeg se dođe gumbom za dijalog smještenom pored iznosa poreza i prireza u retku pripadnog obračuna plaće. Namjena ove opcije je pružiti mogućnost izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima kada se dohodak oporezuje na drugi način / u drugoj državi.
 • 04.05.2019.
  U obračun plaća uvedena je nova vrsta rada – izaslani rad (šifra 3). Ova vrsta rada slična je kao redovan rad samo se odnosi na zaposlenike izaslane u inozemstvo. Za osnovicu za plaćanje doprinosa za obračune koji koriste ovu vrstu rada predlaže se bruto osnovica obračuna uvećana za 20%, no ovisno o specifičnostima izaslanstva i vrsti posla, moguće ju je ručno korigirati.
 • 04.05.2019.
  U obračun plaća uvedena je mogućnost ručnog zadavanja osnovice za obračun doprinosa. Da bi se proveo ručni unos osnovice potrebno je u obračunu plaća otvoriti dijalog sa specifikacijom doprinosa (iz tablice obračuna plaća, u retku odabranog zaposlenika pored polja sa iznosom doprinosa iz plaća), tamo je potrebno uključiti opciju da se osnovica zadaje ručno te upisati željeni iznos.
 • 04.05.2019.
  Dodan je modul za pregled e-Računa (5.3.7) u kojem se mogu vidjeti zabilježeni uspješno poslani e-Računi, zabilježene greške kod slanja, te pregled plaćanja paketa e-Računa.
 • 04.05.2019.
  U arhive IRA i URA na ispise listi izlaznih odnosno ulaznih računa uvedena je informacija o vremenu izrade računa. To polje je po defaultu isključeno iz liste te ga treba ručno uključiti ukoliko ga je potrebno na listi prikazati.
 • 04.05.2019.
  U arhivi izlaznih računa eksplicitnije su izdvojeni događaji koji se odnose na obradu više pojedinačnih računa istovremeno. Tako su posebno izdvojeni gumbi kojima će se svi filtrirani računi poslati na ispis, na e-mail ili na e-račun servis, kako za ispise na hrvatskom tako i na engleskom jeziku.
 • 04.05.2019.
  U izlazne račune dodano je polje statusa koje se automatski ažurira ovisno o tome da li je račun isprintan, kreirana u PDF datoteka, poslan e-mail ili poslan e-račun. Status je samo jedan te sadrži informaciju o događaju najvišeg reda; primjerice ako je račun i isprintan i poslan na e-mail, status će glasiti “poslan e-mail”. Status je uveden i u arhivu izlaznih računa te se mogu filtrirati računi određenog statusa.
 • 15.04.2019.
  U izlazne račune za korisnike EkoTotala uveden je novi tab “dokumenti” u kojeg je moguće učitavati popratnu dokumentaciju uz račun u PDF obliku. Također je promijenjena specifikacija datoteke za import izlaznih računa iz vanjskih sustava tako da se po jedna datoteka sa dokumentacijom može prikvačiti i prilikom importa.
 • 15.04.2019.
  U zaposleniku, polje “bilješke” prošireno je na maksimalno 2000 znakova.
 • 15.04.2019.
  U partnera je uvedeno polje sa opcijama slanja računa (poštom, preko e-maila ili e-račun). Također je omogućeno da se arhiva izlaznih računa filtrira ovisno o toj opciji, te se tako odabrani računi mogu poslati na ispis, e-mail i tako dalje.
 • 01.04.2019.
  Uveden je novi način knjiženja storno kalkulacija u prometu robe-materijala. Od sada se u prometu RMA storno kalkulacije knjiže po cijeni dobivenoj po FIFO metodi, te se cijena upisana na samu kalkulaciju ignorira (to jest, knjiži se razlika na posebnu, nevidljivu stavku radi nivelacije). Kasnije se u glavnoj knjizi taj iznos nivelacije knjiži na pripadan konto ovisno o tipu artikla (za robu radi se o kontima 6600 i 7100). Iznos ove nivelacije može se izolirati ako se u glavnoj knjizi odabere vrsta dokumenta “22 – kalkulacija” sa podvrstom dokumenta “28 – ANC”. Ovakavo knjiženje radit će se isključivo od 2019. godine nadalje, te će se u slučaju ponavljanja knjiženja u 2018. godini RMA knjižiti po istom principu kao ranije.
 • 01.04.2019.
  U tablicu loko vožnje uvedena je mogućnost ručnog korigiranja cijene za one koji žele isplaćivati po cijeni manjoj od 2 kn po kilometru.
 • 24.03.2019.
  U ugovore sa partnerima po kojima se generiraju automatski računi uvedena je opcija iskazivanja rabata.
 • 24.03.2019.
  Sustav vođenja projekata u Totalu je kompletno redizajniran (stavke u izborniku A.2.). Postoje dva osnovna pojma: “Projekt” (A.2.1.) kojeg je nužno vezati za jedinstveno mjesto troška/prihoda radi kasnijeg praćenja događaja po tom projektu kroz ulazne i izlazne dokumente te glavnu knjigu; te “Faza projekta” (A.2.2.) gdje se bilježe pojedine faze ugovora odnosno podugovori, građevinske situacije i sično. Kako se projekti vežu za mjesta troška/prihoda te se putem njih prate događaji kroz razne ulazne i izlazne dokumente – tako se faze ugovora mogu vezati na šifre isporuka a preko njih na raznorazne druge dokumente radi praćenja ulaza i izlaza robe po pojedinoj fazi projekta. Kako projektima tako i fazama projekta moguće je pridružiti popratnu dokumentaciju u PDF obliku. Uveden je i novi pregled A.2.3. “Pregled ugovorenih projekata”, gdje se mogu pratiti sažeci događaja po projektima i fazama.
 • 24.03.2019.
  Na izlazne i ulazne račune uvedeno je novo polje: datum izdavanja računa. Datum se bilježi automatski ovisno o trenutnom vremenu i datumu, te je informativnog karaktera. Dosadašnji datum računa je i dalje relevantan datum za sve knjigovodstvene događaje, a kako bi to bilo transparentnije on je sada preimenovan u “datum isporuke” – obzirom da Zakon nalaže da se račun knjiži u onom razdoblju kada je obavljena isporuka. Ukoliko je za robu napravljena otpremnica, datum isporuke računa trebao bi se poklapati sa datumom otpremnice – no za sada Total ne prisiljava tu jednakost datuma.
 • 24.03.2019.
  Na ispisu izlaznog računa polje “direktor” preimenovano je u “odgovorna osoba”, te je u profilu tvrtke odvojeno polje sa imenom direktora od polja u kojem stoji ime odgovorne osobe za izdavanje računa.
 • 24.03.2019.
  Zaposlenici se od sada ispisuju prvo imenom a onda prezimenom, kako na računima tako i na platnim listama isl.
 • 16.02.2019.
  Promijenjen je proces unosa i zatvaranja ulaznih računa sa načinom plaćanja 6 – kreditne kartice. Od sada će prilikom unosa računa sa takvim načinom plaćanja Total tražiti i unos partnera kartičara – a to je bilo koji partner sa tipom 6. Račun će se u saldakonte knjižiti dva puta: jednom na partnera dobavljača (kao prolazna stavka – sa jednakim dugovnim i potražnim iznosom), te jednom na partnera kartičara. Kada dođe račun od pripadnog kartičara, na konta računa će se automatski povući sve otvorene stavke koje se odnose na ovog kartičara.
 • 28.01.2019.
  Uvedena je nova tablica za raspoređivanje zaposlenika po mjestima troška, uz pomoć koje će biti moguće jednom zaposleniku dodijeliti više mjesta troška u istom mjesecu ili razdoblju obračuna. Tablici se pristupa na menu lokaciji 9.2.4. Ujedno je ukinuta dodjela mjesta troška unutar tablice zaposlenika. Uz pomoć ove tablice može se dodijeliti postotna pripadnost zaposlenika određenim lokacijama, ili se može definirati broj sati rada u nekom razdoblju na nekom projektu, uz pomoć čega se prilikom knjiženja obračuna plaća iznosi raspodjeljuju na višestruka mjesta troška.
 • 28.01.2019.
  U ulazne račune uvedena je opcija otključavanja urudžbi. Kada se na nekom ulaznom računu uključi opcija “otvorena urudžba”, korisniku će pripadna urudžba postati otvorena za izmjene. Računovođa potom može prepraviti ulazni račun i zaključati urudžbu. Ulazne račune sa otvorenim urudžbama neće biti moguće knjižiti.
 • 28.01.2019.
  Primjenjene su zakonske promjene za obračune plaća sa razdobljem u 2019. godini.
 • 18.01.2019.
  U tab sa plaćenim nalozima za plaćanje (7.4) uvedena je mogućnost filtriranja po partneru platitelju i primatelju. Trake sa gumbima pritom su doživjele manje kozmetičke promjene,
 • 18.01.2019.
  U programu za analizu prometa konta po partnerima (8.6.4.1.) dodan je tab “grupirano” u kojem su podaci koji se analiziraju grupirani po kontima i partnerima te su iskazani sumirani iznosti za tog partnera i konto.
 • 17.01.2019.
  Napravljeno je popunjavanje XML datoteke sa novim U-RA obrascem za slanje na ePoreznu.
 • 11.01.2019.
  U tablicu sa bankovnim izvodima uvedena je nova kratica označena slovom “O” – koja otvara modul za zatvaranje otvorenih stavaka za partnera i konto iz važećeg retka bankovnog izvoda. Izlazom iz otvorenih stavaka vraćate se na aktualni bankovni izvod.
 • 08.01.2019.
  Na urudžbe je uvedena mogućnost likvidature. Likvidatura se uključuje/isključuje na nivou tvrtke, te se za tvrtke kojima je isključena likvidatura svaka urudžba likvidira automatski čim je unesena. Za tvrtke kojima je uključena likvidatura potrebno je imenovati jednu ili više osoba koje imaju funkciju likvidatora; to znači da nakon unošenja urudžbe te osobe račun mogu potvrditi ili odbiti, i tek tada se račun predaje računovođi na knjiženje. Urudžbe koje su računovodstveno obrađene (knjižene od računovođe) od sada više neće biti moguće mijenjati.
 • 08.01.2019.
  Promijenjen je način predlaganja konta na ulaznim računima: za ulazne račune koji se preslikavaju po urudžbama, konta će se popuniti prema unesenim namjenama urudžbe ukoliko postoje; ukoliko namjene urudžbe nisu unesene ili se ne popunjava po urudžbama, nakon odabira partnera na ulaznom računu popunit će se 5 najčešće korištenih konta za tog partnera u zadnje 2 godine. Ukupni iznos je potrebno rasporediti na ispravna konta pri čemu ćete imati pomoć – svaki put kada dođete na polje iznosa koje nije još popunjeno, u obliku tooltipa će vam se prikazati iznos koji je preostao za rasporediti. Prikazani iznos možete odmah peslikati u polje pritiskom na tipke Ctrl+V. Ukoliko je preostalo nekorištenih redaka sa praznim iznosima – ne morate ih brisati jer će se retci izbrisati automatski prilikom spremanja računa.
 • 08.01.2019.
  Ukinuta je stara univerzalna tablica namjena urudžbi, te je uvedena nova tablica namjena koja je u domeni korisnika. Tablici se može pristupiti putem modula “9.2.4. Ostale tablice”, te se namjene kreiraju i povezuju s kontima za svaku tvrtku zasebno. Po potrebi je moguće na zahtjev ovu tablicu inicijalno popuniti iz stare tablice namjena urudžbe. Uvedena je i promjena unutar same urudžbe tako da sada jedna urudžba više nije ograničena na jednu namjenu, nego može sadržavati bilo koji broj namjena.
Registracija
Trg.sud u Zagrebu
Dat.osnivanja: 18.12.1990.
MBS: 080304657
Temeljni kapital: 55.000,00 kn

Članovi uprave
Kristina Kiš Blažević

Ostalo
IBAN: HR7623600001101418579
Mat.broj: 03693163
OIB: 43804222409
PDV ID: HR43804222409