Dnevnik održavanja 2023.

 • 22.12.2023.
  U Ulaznim računima 6.2. napravljene su dodatne provjere o tome da se na računu sa tipom 2 (račun za predujam) mogu koristiti samo konta za predujam, i obrnuto – konta za predujam ne smiju se koristiti na računima koji nemaju tip 2.
 • 22.12.2023.
  U Reklamacije 1.2.7. je dodana opcija odabira između referenciranja na maloprodajni i veleprodajni račun.
 • 21.12.2023.
  U Obrazac JOPPD 8.3.2.5. uvrštena je opcija “Otvorenog JOPPDa” kojom se, kada se uključi, obrazac JOPPD može proglasiti privremeno nevažećim. To znači da će se za obrasce kojima je uključena ova opcija dozvoliti izmjene na obračunima plaća, neoporezivih primitaka i drugih dohodaka na taj datum. Nakon završetka izmjena te isključivanja opcije “Otvorenog JOPPDa” ostavljeno je na knjigovođi hoće li se JOPPD obrazac popuniti ponovno i uskladiti sa izmjenama, ili će se eventualne izmjene u obrascu unijeti ručno.
 • 20.12.2023.
  U platnim nalozima 7.4. uvedeno je popunjavanje virmana iz isplate dobiti, te iz PDV obrasca.
 • 15.12.2023.
  Uveden je ispis isplaćenih dobiti po godinama i vlasnicima, uz usporedbu sa ukupnom dobiti te vlasničkim udjelom pojedinog vlasnika.
 • 15.12.2023.
  Dodana je tablica u kojoj se veže iznos dobiti u svakoj godini sa kontom na kojem je ta dobit knjižena. Na taj način može se pratiti iznos salda na kontima dobiti,
 • 15.12.2023.
  Tablica vlasnika tvrtke promijenjena je tako da umjesto imena, prezimena i podataka o vlasniku tvrtke upućuje na partnera, u kojem se nalaze ti isti podaci.
 • 15.12.2023.
  U ostale korisničke tablice 9.2.4. uvedena je tablica banaka, u koju korisnici mogu sami unositi podatke o stranim bankama. Podaci o stranim bankama potrebni su za sve (strane) IBAN račune za koje se želi kreirati SEPA datoteka za plaćanje. Patrtneri na koje se odnose podaci iz banke unose se u Partnerima 2.1.1. u grupi partnera 94.
 • 05.12.2023.
  U arhivi narudžbi 9.5.2.6. u kartici sa artikima omogućeno je filtriranje po grupama artikla te po markerima.
 • 05.12.2023.
  Napravljena je arhiva upita 9.5.2.B.
 • 29.11.2023.
  Kod zadavanja “neto stimulacije” u obračunu plaća uvedeno je da se ista ne odražava na osnovni bruto, već se dodaje kao poseban dodatak koji uvećava iznos bruto plaće.
 • 21.11.2023.
  U transakcijama 1.5.3. i 1.5.4. na sve tablice sa vrijednostima stavljen je prikaz zbroja ukupne vrijednosti na ekranu.
 • 21.11.2023.
  Napravljena je mogućnost da se  za svaku vrstu rada za obračun plaće uključi za obračun “po satnici”, te je uveden kalkulator u obračun plaća gdje se računaju prosječne trošmesečne i šestomjesečne satnice. Na taj način se prosjek satnica može vidjeti na samom obračunu plaća gdje je najpotrebniji, te se za određene vrste rada može predlagati automatski.
 • 20.11.2023.
  Uvedene su nove XML sheme za razmjenu podataka o plaćanju sa bankama. Radi produljenja roka nove sheme nisu uključene.
 • 15.11.2023.
  U arhivu maloprodajnih računa dodan je gumb kojim je moguće poslati na fiskalizaciju sve nefiskalizirane račune odjednom.
 • 14.11.2023.
  U arhivu urudžbi uvedena je tablica za pregled iznosa knjiženih po mjestima troška.
 • 08.11.2023.
  Uvedeno je zasebno knjiženje obračuna neoporezivik primitaka (po opciji). Za nove obračune knjiženje će inicijalno biti uključeno, a za do sada izrađene obračune inicijalno će biti isključeno.
 • 06.11.2023.
  U nalogu za plaću je uvedena opcija koja određuje da li se neoporezivi primici sa naloga preslikavaju na plaću ili obračun neoporezivih primitaka. Također je u obračun neoporezivih primitaka uveden gumb koji popunjava podatke neoporezivih primitaka iz naloga za plaću.
 • 06.11.2023.
  U arhivi plaća uveden je ispis podataka pripreme za popunjavanje RAD-1 obrasca.
 • 25.10.2023.
  U zaposlenike je uvedena nova opcija kategorizacije radi lakšeg kategoriziranja pri ispisu RAD-1 obrasca.
 • 09.10.2023.
  U obračune neoporezivih primitaka dodan je ispis potpisne liste gdje se zaposlenici mogu potpisati da su primili isplatnu listu.
 • 04.10.2023.
  Napravljen je novi modul 8.3.2.4.3. za donos neoporezivih primitaka, za unos podataka o neoporezivim primicima za zaposlenike koji su došli usred godine.
 • 03.10.2023.
  Dodana je funkcija popunjavanja ili nadopunjavanja inventure iz količina na unaprijed pripremljenoj skladišnici.
 • 03.10.2023.
  U zaposlenika je uvedena tablica neoprezivih dodataka plaći, koji se preslikavaju u obračun neoporezivih primitaka, te se na taj način olakšava obračun redovnih neoporezivih primitaka neovisnih o plaći.
 • 03.10.2023.
  U neoporezive primitke uveden je ispis primitaka po zaposleniku, uz mogućnost ispisa ili slanja e-mailom svim zaposlenicima odjednom.
 • 28.09.2023.
  U skladišnicama je uvedena opcija za unos šifri artikala bez količina, tako da se fokusiraju samo šifre artikala u tablici, a količina se ostavlja uvijek 1. Ovo je prikladno za unos artikala putem skeniranja barkoda. Također je uvedena opcija za sažimanje liste artikala tako da se zbroje sve količine istovrsnih artikala i da svaki artikal u listi bude prikazan samo jednom (uz ukupnu zbrojenu količinu).
 • 28.09.2023.
  U obračunu plaća uvedena je mogućnost korisnički zadanog naslova za iznos neto stimulacije.
 • 28.09.2023.
  Promijenjen je ispis platne liste tako da prikazano razdoblje na listi nije uvijek cijeli mjesec, nego se korigira za slučaj dolaska ili odlaska zaposlenika unutar mjeseca.
 • 20.09.2023.
  Proširen je nalog za plaće tako da sadrži dodatne korisnički zadane vrste dodatka na redovni rad, te dane neplaćenog dopusta.
 • 14.09.2023.
  Uvedena je mogućnost kriptiranja PDF dokumenata koji se šalju iz sustava zaposlenicima.
 • 07.09.2023.
  Omogućena je izrada SEPA datoteke za plaćanja u inozemstvu.
 • 28.08.2023.
  U urudžbe je dodana mogućnost popunjavanja tablice mjesta troška prema podacima iz prethodne urudžbe istog dobavljača.
 • 14.08.2023.
  U transakciji 1.1.4. Naljepnice omogućen je ispis cijene artikla po nominalnoj jedinici, koja se definira u artiklu kroz karticu “pakiranje”. Također je dodana mogućnost ispisa istovremeno dvije vrste šifre artikla na naljepnice (npr. barkod i kataloški broj itd.)
 • 09.08.2023.
  Kroz Javne artikle omogućen je uvoz šifre artikla kod primarnog dobavljača.
 • 09.08.2023.
  U promet robe-materijala uvedena je informacija o mjestu troška kako bi se nabavna vrijednost prodane robe mogla povezati sa mjestom troška dokumenta koji skida robu sa skladišta.
 • 30.07.2023.
  Proširen je ispis bruto stanja artikala opcijama da se uključe nabavne i prodajne cijene prikazanih artikala te rabati.
 • 30.07.2023.
  Dodan je modul 5.4. Dnevnik prodaje po artiklima, u kojem se ostvarena prodaja može pratiti zajednički za maloprodajne i veleprodajne račune.
 • 26.07.2023.
  Za korisnike sa najnižim ovlastima uvedena je opcija kojom se zabranjuje izrada storno računa. Također, opcija kojom se određuje da li korisnik ima dozvolu upisa rabata odvojena je od opcije kojom se određuje da li korisnik ima dozvolu upisa super rabata.
 • 24.07.2023.
  U maloprodajne račune je uvedena mogućnost ispisa računa sa crtom za potpis – kako bi se kupac (ili menađer) mogli potpisati u spornim situacijama.
 • 21.07.2023.
  Uvedena je mogućnost zadavanja rasporeda akcijskih cjenika po serijama i danima, tako da se u određene dane može automatski uključiti ili isključiti akcijski cjenik za zadanu seriju dokumenta.
 • 21.07.2023.
  U cjenike je dodana mogućnost upisa zajedničkog rabata, koji vrijedi za sve artikle neovisno o šifri artikla i grupi.
 • 20.07.2023.
  Mogućnost zabrane izrade dokumenta ako artikala nema dovoljno na stanju uvedena je za sve izslazne skladišne dokumente. Zabrana vrijedi za korisnike koji nemaju administratorske ovlasti.
 • 18.07.2023.
  Na maloprodajnom računu A povećane su ikone za način plaćanja radi lakšeg odabira na touch screen ekranima.
 • 17.07.2023.
  Kod stanja blagajne uvršten je zbrojen prikaz gotovinskih računa izdanih kao MRA te gotovinskih računa izdanih kao IRA. Također, u kartici “artikli” kod stanja blagajne uvršten je zajednički prikaz artikala izdanih i po MRA i po IRA. Uveden je zbroj količina kako bi se mogao vidjeti ukupan broj komada prodanih tog dana. Uvedena je nova kartica “računi” u kojoj se prikazuje popis fiskaliziranih račuuna tog dana.
 • 10.07.2023.
  U izboru za odabir LOT brojeva brojevi su sortirani po roku trajanja. od LOTova sa najskorijim istekom roka trajanja pa do onih sa najduljim.
 • 10.07.2023.
  Omogućeno je preslikavanje podataka sa zahtjevnice na otpremnice.
 • 05.07.2023.
  Prikaz zadnjeg ulaza artikla u kalkulacijama, pretvara se u eure ukoliko se radi o ulazu iz prethodnih godina.
 • 20.06.2023.
  Iz arhive loko vožnje omogućeno je učitavanje podataka vožnje iz Excel formata, na temelju čega se može kreirati više dokumenata loko vožnje odjednom (npr. za cijeli mjesec).
 • 16.06.2023.
  Uvedena je arhiva vrijednosnih papira u transakciji 9.5.3.8. gdje se vrijednosni papiri mogu filtrirati po statusu, vrsti te partneru.
 • 12.06.2023.
  Dodana je mogućnost obračuna drugih dohodaka u naravi, za isplate poreza i doprinosa prema vanjskim suradnicima kojima je napravljeno davanje u naravi.
 • 12.06.2023.
  U tablici općina polje sa šifrom općine prošireno je na 5 znakova, te je uz općine dodan i popis iz šifrarnika država kako bi bio omogućen odabir istih kod popunjavanja JOPPD obrasca za izaslani rad.
 • 12.06.2023.
  Na Ponude 5.2.1. dodana je mogućnost odabira žiro računa na kojeg želimo da kupac izvrši uplatu. Odabrani žiro račun ispisat će se kao informacija ispod artikala računa, te će biti uključen u podatke barkoda za plaćanje ukoliko se barkod ispisuje na ponudi.
 • 12.06.2023.
  U Ulazne račune 6.2. dodan je panel sa prikazom informacija sa urudžbe, radi lakše usporedbe knjiženih podataka. U slučaju da se iznos računa ne slaže sa iznosom urudžbe Total će izdati upozorenje.
 • 12.06.2023.
  U Urudžbama 6.5. omogućena je specifikacija više od jednog mjesta troška po urudžbiranom računu. Raspored iznosa računa po mjestima troška može se raditi u iznosima ili postotcima.
 • 16.05.2023.
  Uvedena je nova transakcija 1.4.6.2. Marže prodanih artikala gdje se mogu gledati marže (ostvarene razlike u cijeni) za prodane artikle u knjigovodstvenom razdoblju. Marže se mogu gledati razvrstano po mjesecima ili ukupno od početka godine do zadanog mjeseca. Ovaj izvještaj može se gledati samo do zadnjeg mjeseca u kojem je knjiženo robno-materijalno te za pregled najnovijih prodaja i dalje predlažemo transkaciju 1.4.6.1. Okvirne zarade.
 • 08.05.2023.
  U Pripremi bankovnih izvoda 7.1.1. omogućeno je učitavanje izvoda bez zadanog broja izvoda i podataka partnera,  pri čemu Total automatski dodjeljuje brojeve učitanim stavkama prema datumu transakcije. U Bankovnim izvodima 7.1.2. omogućeno je popunjavanje svih pripremljenih bankovnih izvoda odjednom, kako se ne bi morao popunjavati jedan po jedan broj izvoda. Nakon učitavanja svejedno je potrebno proće kroz sve učitane izvode i provjeriti postavke knjiženja.
 • 08.05.2023.
  U Okvirne zarade 1.4.6. dodana je mogućnost ažuriranja cijena iz zadnje kalkulacije, kako bi se privremeno omogućio prikaz nabavnih cijena za artikle koji još nisu proknjiženi kroz tablicu robno-materijalnog knjigovodstva.
 • 31.03.2023.
  Napravljen je novi dokument Skladišnica u transakciji 1.2.4. U njemu se mogu nabrojati šifre i količine artikala, kao priprema za preslikavanje na druge dokumente. Također, skladišnica se može izraditi direktno iz maloprodajnog računa kao nalog skladištaru za izdavanje robe.
 • 30.03.2023.
  Uveden je obrazac Intrastat koji se popunjava automatski iz izlaznih računa ili kalkulacija unesenih u sustav. Ostale tokove robe (kupovina robe za potrebe imovine, posudba robe i slično) moguće je u obrazac unijeti ručno.
 • 20.03.2023.
  U proces izrade izlaznih dokumenata (računi, otpemnice, ponude) uvedeno je da se odabirom artikla osim informacije o stanju i rezerviranoj količini artikla prikazuje i informacija o naručenoj količini artikla.
 • 20.03.2023.
  U izlazne račune uveden je datum završetka razdoblja neovisan o datumu računa te je time omogućeno da se unese račun za razdoblje koje ne završava danom ispostave računa.
 • 20.03.2023.
  Na otpremnice je dodan status isporuke, koji signalizira u kojoj je fazi isporuka u skladištu. Da bi informacija bila ažurna potrebno je da skladištari mijenjaju statuse otpremnica u tijeku radnog procesa. Također, na otpremnice je uveden datum izrade kako bi se vidio dan i sat kada je otpremnica unesena u sustav.
 • 13.03.2023.
  Rekonstruiran je sustav povezivanja otpremnica sa računima na način da je od sada moguće povezati jedan račun sa više otpremnica ili obrnuto. U transakciji 5.2.3.2. nadograđen je sustav provjere računa koji (ni)su povezani sa otpremnicama te se sada mogu pregledati računi i otpremnice koji još nisu povezani, za sve veze između računa i otpremnica može se pregledati provjera u količini artikala, te je uveden pregled količine izdanih artikala u razdoblju po svim računima i otpremnicama.
 • 28.02.2023.
  Na artiklima je dodana tablica povezanih artikala, u koju je moguće navesti listu artikala koji se često prodaju zajedno sa zadanim artiklom. Nabrojani artikli predložiti će se prilikom prodaje za dodavanje na račun, svaki puta kada se na račun doda osnovni artikal.
 • 17.02.2023.
  Uvedena je integracija sa sudskim registrom te je kod unosa partnera moguće provjeriti njegovu adresu i točan naziv. Funkcija se pokreće ikonom adresara pored polja za OIB, te se nakon unosa OIBa mogu provjeriti podaci zadanog partnera ukoliko se on nalazi u sudskom registru. Također je uvedena mogućnost pretrage po nazivu; ukoliko se upiše naziv partnera bez da se upiše OIB, Total će pretražiti sve partnere istog ili sličnog naziva upisane u sudskom registru te napraviti listu prijedloga mogućih partnera. Na ovaj način na temelju naziva partnera moguće je osim adrese dohvatiti i njegov OIB.
 • 02.02.2023.
  Na ponudama je u tabu “izvješća” uvedena nova vrsta ispisa: kataloški ispis ponude, kojim se uz informacije o svakom artiklu iscrtava i njegova slika ako je učitana u sustav.
 • 01.02.2023.
  Uvedena je provjera rezervacija na ponudama na dnevnoj bazi tako da se automatski skidaju rezervacije za ponude kojima je istekla važnost.
 • 01.02.2023.
  Implementiran je novi XML za obrazac PD.
 • 31.01.2023.
  Za korisnike bez administratorskih ovlasti zabranjen je unos dokumenata u budućim razdobljima.
 • 30.01.2023.
  Implementiran je novi XML obrazac za knjigu URA. Novi obrazac kreira se za razdoblja od 2023. nadalje, dok se za popunjavanje podataka iz 2022. još uvijek koristi stari obrazac.
 • 26.01.2023.
  Transakcije za unos projekata A.2.1. i pregled projekata A.2.3. prilagođene su za promjenu domaće valute na način da se od sada svi projekti u bilo kojoj godini prikazuju i uspoređuju isključivo u eurima. Na ovaj način će se ispravno prikazivati prihodi, troškovi i marže po projektima koji se protežu kroz više godina.
 • 25.01.2023.
  Implementiran je novi PDV obrazac te nove knjige URA i IRA. Novi obrazac kreirati će se za razdoblja iz 2023. godine nadalje, dok se za razdoblje 2022. godine još uvijek kreira stari obrazac.
 • 15.01.2023.
  Uvedeni su svi parametri potrebni za obračun plaće za razdoblje 01-2023 u eurima.
 • 15.01.2023.
  Ukinuta je mogućnost ulaska u trinaesto razdoblje dokumenta nakon zaključavanja 12. mjeseca, te se sada zaključavanjem 12. mjeseca ujedno zaključava i trinaesto razdoblje.
 • 12.01.2023.
  Vraćena je mogućnost automatskog zatvaranja saldakonta kod pozivanja na račun unutar bankovnog izvoda, za račune izdane u kunama a plaćene u eurima.
 • 11.01.2023.
  Prerađena je aplikacija koja automatski učitava srednji tečaj sa stranica HNB-a kako bi bila prilagođena promjenama vezanim uz tečajne liste prema euru. Radi zadržavanja istog principa rada tečajne liste dohvaćene sa HNBa se invertiraju, odnosno prikazuje se odnos strane valute prema euru a ne obrnuto.
Registracija
Trg.sud u Zagrebu
Dat.osnivanja: 18.12.1990.
MBS: 080304657
Temeljni kapital: 55.000,00 kn

Članovi uprave
Kristina Kiš Blažević

Ostalo
IBAN: HR7623600001101418579
Mat.broj: 03693163
OIB: 43804222409
PDV ID: HR43804222409